Атахан КОЖОГУЛОВ

ПОЭЗИЯ

* * *

Жүрөк жыргап күлкүсүн угат дагы,
Эске келет элеси булактагы.
Сүйдүм эле бир кызды суудай таза
Бешинчиби, алтынчы класстабы?

Түндү термеп, капыстан ооругандай
Жаман түштү, жакшыга жоругандай,
Көчөсүнө көп эле келип жүрдүм
“Жолугам” деп умсунуп жолугалбай.

Көкүрөктө көп ойду ийлеп жүрдүм,
Кыңылдадым, ырдадым, бийлеп жүрдүм.
Алгач жолу олтурдум ыр жазганы,
Алгач сүйүү келгенин билбептирмин.

Көп тиктедим көчөнү, үмүт жолду
Көргөн кезде көңүлүм күлүк болду.
Мен ал кызды тымызын сүйөрүмдү,
Класстагы балдар да билип койду.

Акмаладым билгизбей суу алганын,
Чыга калса алдымдан уялганмын.
Кийин билдим акканын сүйүүм суудай,
Уялганым экенин кубанганым.

Ак булуттай ойлорго түшүп көчтүм,
Ал сүйүүдөн күдөрүм үзүп көчтүм.
Ошол кызга сүйүүмдү айтпай жүрүп,
Онунчуну мен дагы бүтүп кеттим.

Айтпасам да сүйүүмдү арнадым да,
Ал жылдарым жүрөктө жан-жагымда.
Көңүл толкуп, көчөсүн карап өтөм
Дагы деле айылга барганымда!

original

* * *

Жашыл жаз жаның жарыктыр,
Жүрөктү эми айыктыр.
Карыса дагы бүт бары,
Карыбай күлкүң калыптыр.

Кыялым көктө учат бир,
Көрбөдүм сени узак жыл.
Жыгылган ошол жылдарда,
Жылыбай калган кучактыр.

Ал гүлүм, жазган сабымдыр,
Ал сүйүүм, намыс арымдыр.
Сагынган ошол учурда,
Санаада жүргөн жанымдыр.

Элесиң карап кол жаздым,
Экөбүз тапкан ойду ачтым.
Өмүрдүн билип барк-баасын,
Өзүңдү көздөй жол бастым.

Күндөрдү өткөн ээн сезип,
Көңүлүм менен элдешип,
Жүзүңдөй биздин жылдарды,
Жүрөктө келдим терметип.

Жарыкта жашыл жаз калдың,
Жалындап күйүп аз калдым.
Аяндай сүйүүм астында,
Адамдык парзым аткардым.

Ак дайра болуп агып тур,
Арзуума үмүт тагып тур.
Капкара чачың агарып,
Карыбый күлкүң калыптыр!

 

* * *

“Дайыны чыкпай калды”депсиң, сурапсың…
Кара булут күндү тосуп турат чын.
Канат кылар бар чындыгым ийилип
Күндөрүмдү күндөрүмө уланттым.

Калем алып сени жазып бүтпөдүм
Көздөн учуп, өңдө болбой түштөгүм.
Өмүрүмдүн аягына чыгармын
Өзүң болуп түткөнүм да, күткөнүм.

Көктү тиктеп, жерди карап үңүлүп
Көөдөн эзген жалгыздыгым билинип,
Өктөм күндүн өксүк жолун коштодум
Өзөк өрттөп, өлүп кайра тирилип.

Көз канталап, жүрөк мейли сыздасын
Көктү тилип, учуп өтөр куш бачым.
Караан кылар бир өзүңдүн барыңан,
Кармап турам бул жарыктын туткасын.

Сага барар жалгыз жолум алдымда,
Сагыныч толгон ушул күүмдү жандырба!
Мен деп жанган карегиңдин барынан,
Мелмилдеген бул ааламда бармын да.

 

* * *

Жүрөк булкуп бир зырп этип айыгып,
Жаным сыздап, көңүл калып кайыгып.
Кээде олтуруп болбос ишке кейиймин,
Көктү тилген жалгыз куштай сабылып.

Көрүп турган оомал-төкмөл жарыгым,
Көңүлүмдүн күүсүн тыңшап талыдым.
Керилтип бир тарткан жебем бутага
Кээде тийип, кээде тийбей кайыдың.

Өкүт, муңун чала бербей кусанын
Өтүп кетер өйүп турган суз агым.
Сезимиме зор күч туйлап киргендей
Сезип турам, жакшылыктын жышаанын!

Жүрөгүмдү оорутпагын, сыйды арна
Жалыным да, жарыгым да ырларда.
Кетпептир дейм, өмүр текке ошондо
Кубаныч, сүйүү алып барсам жылдарга!

 

* * *

Көзүңдү көрүп жайнадым,
Көңүлгө канат байладым.
Саябан бактай бүрдөдүм,
Санааны жандан айдадым.
Көзүмдөн учтуң канча жыл,
Көктөмдөй жарык жайдарым.

Мен сенде жашап жүрүпмүн,
Мээримге балкып ийиктим.
Канча жыл келдик көрүшпөй,
Кадырың чындап билипмин.
Муңайым баскан жолумда,
Мен сүйүүм менен бийикмин.

Мен сенде өмүр кечирдим,
Мелмилдеп көлдөй сезилдиң.
Мунарык тоодой эңсетип,
Мынча жыл кайда бекиндиң.
Жырыгым таппай жылгыздап,
Жылдарга мен да кетилдим.

Жаныңдан көрдүм бактымды,
Жамалың жаным жаз кылды.
Күлүгүм кармап суулуктан,
Күндөрүм сага шаштырды.
Дүйнөмдү бүтүн чөгөрүп,
Дайрадай мелт-калт актыңбы?!

Канча жыл таппай издедим,
Кан-жолун сага түздөдүм.
Тамыры менде сүйүүмдү,
Тирүүмдө жазып бүтпөймүн.
Балкыткан биздин көктөмдүн,
Биле алдык бекен биз демин?!

 

* * *

Көңүлүмдү бүлдүрүп, жаралатып
Карегимди ызалуу жаштаганда,
Аргымака өбөктөп бара жатып,
Ыр окудум кызарган аскаларга.

Ошол ырлар өмүрдү алга сүрөп,
Окторулган дайранын агымындай.
Күлкүң тунук күмүштөй жанда жүрөт
Күндөрдүн ал мендеги жарыгындай.

Ошол ырлар таңымды аппак кылды,
Оюм коштоп, үмүтүм балбылдатып.
Мезгил кээде басыгым таптап турду
Медер болуп, нур төгүп жан жыргатып.

Ошол ырлар келгендей кайыптан бир
Ободо учуп, жаңырат аскаларда.
Сезимди ээрчип, тергенбиз жайыктан гүл
Сен экөбүз сапарга аттанаарда.

Барын эстеп, көңүлгө түйүп жүрдүм
Бир сезимим ыйыктай калаар жанда.
Ырлар жаздым кезинди сүйүп күлгүн,
Ырлар арнайм чачың бүт агарса да!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.