Жан де Лафонтен (1621-1695)

ТАМСИЛ

От үстүндө, казанда,
Каштан жатты куурулуп.
Маймыл карап отурду,
Шилекейи чуурулуп.
Аңгычакты арытан
Мышык чыкты суурулуп.
Маймыл айтат: — «Кел бери,
Кана, кыйын экенсиң,
Казандагы каштандан
Эки-үчтү эңип көр».


Мышык турду аянып,
Ач тырмактуу таманын
Кайра-кайра жаланып.
Анан айткан жообу бул:
«Каштаныңды алам деп,
Таманым отко күйбөйбү.
Мээси жок мен эмесмин,
Маймыл муну билбейби».
Оңбогон маймыл ойдолоп,
Ордуна турбай секирди,
«Коркок эле коркок» деп,
Мышыкты абдан жекирди.

Ушул сөзгө арданып,
Мышык анда камданып,
Алыш үчүн каштанды,
Аябай эмгек кылганы.
Колу жетпей кодоюп,
Кош аякка турганы.
…Жалын серпип анан да,
Жалмап ийди жүндөрүн.
Намыска бек Мышыкең,
Карабады күйгөнүн.
Эптеп жетип казанга,
Эки-үч данек илгени,
Колу күйүп какыйлап,
Ыргытып алыс ийгени.
Дагы алгыча башкасын,
Маймыл терип жеп турат.
Отко өзү жолобойт,
«Ой, жарайсың!» деп турат.

Кожоюн келип караса,
Мына кызык тамаша:
Казандагы данектен,
Калбай деле калыптыр!
Билбейт деги кимиси,
Бирден терип, жарыптыр.

Саңырсыган күйүк жыт,
Айлананы басыптыр.
Ары жакта мышыгы,
Күйүгүн жалап жатыптыр.
…Мурут түгүл, жүнү жок,
«Мышык» дечү түрү жок.
Кыңылдайт эле кыңылдайт,
Мыёлогон үнү жок.
Муну көрүп кожоюн,
Чоң кычкачты алганы,
Чоюлуп туруп мышыгын,
Чокудан ары салганы.
Байкуш мышык бакырып,
Бакка чыга качканы.
Ооруганга чыдабай,
Өлүп кала жаздады.

Ошол бойдон бечара,
Он күн үйгө кирбеди.
Баарын маймыл кылганын
Кожоюн деле билбеди.
Маймыл өңдүү ырсактап,
Башканы жумшап турчулар,
Башкарат окшойт дүйнөнү?!.

P.S Бүгүн деле мындайды,
Көрүп жүрбүз күндө эле.
Маймыл көрүп жыргалды,
Мышык жатат түрмөдө.
…Саясатчы маймылдар
Сандаган элди дүрбөтүп,
Аянтка алып чыгышат.
Аңга түртүп коюшуп,
Арытан карап турушат.lafontenzh

Кыргызчалаган Темирбек АЛЫМБЕКОВ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.