Олжобай ШАКИР: «Баатыр жокто майданга маскарапоз чыгат»

«Философтор да, дин өкүлдөрү да көп учурда бири-бирине карышып каршы чыгат, бирок ушунча болуп философтор бир дагы дин өкүлүн өлүмгө кириптер кылган жок, а дин өкүлдөрү канчалаган философтордун канына забын болду». Дени ДИДРО  Кайран немис акыны Генрих Гейне шунтип айтан эмеспи. Кыргызга так ушул чындык келди. Бүгүнкү турмушту караң: заң-закүндүн арибин тааныбаган күрткөдөн чыккан күркүлдөр бийликтин үч бутагына конуп отурушат. Кудум карга-кузгундарга окшоп. Тарп аңдыган… Саясый кызыл кулактын баары өлкөнүн келечек багытын теңирден тетири жолго салып алганы аз келгенсип, эми […]