Учурдагы исламдашуу заманы күчөп баратканын улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов менен казак элинин залкар акыны Мухтар Шаханов алдын ала туюшканбы, бул эки көсөм те бир кезде эле коңгуроо каккан сыяктанат… «РухЭш» сайты бүгүн Ч.Айтматов менен М.Шахановдун диалогу менен жазылган «Аскада калган аңчынын ыйы» аттуу китептин «Кумурадан чыккан баш сөөк же түрктөр тарыхына көзкараш» аттуу бөлүмүндөгү эң орчундуу жерин бүгүнкү окурман журтуна сунуштоону эп көрдү…

Чыңгыз АЙТМАТОВ: Бир эле кыргыз жана казак элдеринин маданиятына каршы акыркы 12-13-кылым бою төрт жолу чабуул жасалган. Аларды санап көрөлүк: биздин замандын 634-жылынан 710-жылга чейин араб халифатынын аскерлеринин Сирия менен Иранды, Иерусалим жана Афганстан, Орто Азия жана Византия, Армения жана Египетти жана Батыш Европанын бир бөлүгүн басып алышкан да ошол ээлеп алган жерлерине ислам динин, араб жазуусун жайылта баштаган. 715-жылы Түркестан аймагы да арабдарга баш ийип калат. Өзүнүн «Бухара тарыхы» деген китебинде тарыхчы Нархаши арабдардын аскер башысы Кутайбанын катаал мүнөзү жөнүндө мындай деп жазат: «Ал аскер кызматына жарай тургандардын баарын өлтүрүп, тирүү калгандарын туткунга алды. Кутайба мечиттерди куруп, отко сыйынышкан бу капырлардын китептерин өрттөдү».

Тарыхчы бул жерде кайра эч табылгыс, орду толгус маданий, адабий мурастар жок кылынганын жазып жатпайбы.

Улуу Бируни арабдар жер бетинен үч жүздөн ашуун шаарларды жана эл жашаган аймактарды тыптыйпыл талкалаганын, Амударыяны бойлоп кеткен бул аймакта шаарлар менен кошо эсепсиз байлыктар, адамдар жок кылынганын, алар менен кошо тил, дин, жазуу, каада-салттар да жок болгонун өкүнүч, кыжырлануу, өтө кайгыруу менен жазат.

Мухтар ШАХАНОВ: Элди рухий кулга айландырууну көздөгөн арабдар өтө жөнөкөй жана туура жолду тандап алышкан; адегенде өз дининен ажыратып, жазууларын жок кылышкан да, мусулман динине киргизе башташкан. Алар түрк руникалык жазуусу менен жазылган илимий трактаттарды, астрономиялык жана тарыхый хроникаларды, дегеле бүт тарыхка байланышкан китептерди жок кылышат. Мүрзөлөрдөгү таштарга оюлуп жазылган жазууларды да жок кылышып, таш эстеликтерге темирден оюлуп кадалган жазууларды да талкалашкан.

Ч.А: Гунн, түрк, хорезм жазууларын жок кылган соң араб басып алуучулары элдин рухий байлыктарын, маданиятын жана адабиятын, каада-салттарын жок кылып, аларды өздөрүнүн салттары менен алмаштырып, жер аттарын да, адам ысымдарын да арабча коё башташат. Нооруз майрамынын ордуна Курман-айт пайда болот. 28 тыбыштан турган араб жазуусу (биз 1924-жылга чейин колдонгон) бизге дал ушундай болуп келген.

Ошондо биз мурдатан жыйган тарыхый аң-сезимибизди жогото баштаганбыз. Эгерде жазуубуз азырга чейин сакталып калса, биз азыр качан, кайсыл кылымда кыргыздар менен казактар бир ата-энеден төрөлүштү экен деп болжолдоп отурмак эмеспиз. Качан, кайсы кылымдарда кыргыздар Енисейге көчүп барышып, кайра ал жактан качан көчүп келишти экен деген суроолорго баш оорутмак эмеспиз…

Мен табияттын өз закондору бар болгондой эле коомдун өрчүп, өнүгүүсүндө тарыхтын да өз закондору бар болсо керек деп ойлойм. Эки этностун, эки диндин күрөшү, эки башка динге сыйынышкан элдердин ортосундагы күрөш, кандуу согуш кандай болуп өнүкпөсүн, акырында баары бир табият, убакыт, тарых эртедир-кечтир аларды өз ордуларына коюп, биринен бири эч артык эмес экенин көрсөтүп, барабарлап коёт. Муну айтканымдын себеби, Чыңгызхан баштаган монгол жортуулунан мурда Батыштан Чыгышка карай «Крестчилердин жүрүшү» аталган бир нече жолку курал күчү менен элдерди басып алуу аракети болбоду беле. Кресчилердин жортуулу эки кылымга созулган, ал эми аларга каршы жооп иретинде жасалган жортуул кийин үч жүз жыл бою элдерди баш көтөртпөй, коркунучта кармап турбадыбы. Менимче, орто кылымдарда ушул эки жортуулдан ашкан кан төгүлгөн окуялар болбосо керек.

Ушул бири-биринен алыста жайгашкан аймактар орто кылымдарда да ар башка деңгээлде өнүгүшкөн эле 11-12-кылымдарда Чыгыш байыраак болуп, анын экономикасы, маданияты, илими жана адабияты ошол кезде катуу өрчүгөн. Чыгыш ренессансы – Кайра жаралуусу башталган. Чыгыш өлкөлөрүнүн байып, күчкө кирип, маданияты өрчүй баштаганы батыш феодалдарынын тынч уйкусун бузган. Чыгыштын бай, табышмактуу өлкөлөрү аларга алыстан бейиштей эле туюлган. Чыгыш жери батыштан королдорду да, герцогдорду да өзүнө азгырып, Жер Ортолук деңизинен, Чыгыш деңиздеринен аттарын сурарууну каалашкан. Бирок өзүң жалгыз жортуулга, саякатка да чыга албайсың. Европа элдерин басып алуучу экспедицияга көтөрүш керек болгон. Ал эми элди көтөрүш үчүн бир чоң себеп зарыл эле. Мындай себеп да тез эле табылат…

«Християндардын ыйык жери, ыйык шаары Иерусалим – Иисус Христостун сөөгү (Кудай уулунун сөөгү) коюлган табыт мусулмандардын тебелендисинде калды! Ошол табытты сактап калалы, адамдар!» — деп ураан ташташып, бул чакырык бүт Батыш өлкөлөрүндө чагылгандай жаңырып өтөт. Ошентип, эки жүз жылдан да ашык созулган, элдерге көп кайгы, азаптарды апкелген согуш башталган. Ал християндардын аскерлерине жол көрсөтүп турган.

Биринчи кресчилер жүрүшүн 1095-жылы өзү франциялык Рим Папасы Урман II баштаган. Ал өз тегерегине коңшулаш королдорду, синъорлорду, рыцарларды жана жөнөкөй аскерлерди жыйып алып, Кичи Азия менен Сирияны канга чөмүлткөн.

Француз королу Людовик VII баштаган экинчи жана үчүнчү жортуулдар, германдык жол башчы Конрат III баштаган жортуул эч кандай ийгиликке жеткен эмес. Б.а. жеңилүүгө дуушар болгон.

Төртүнчү «Кресчилердин жүрүшүн» Папа Иннокентий III жетектеп, элди жана аскерлерди жортуулга баштап чыккан. 1217-21-жылдарда «Кресчилердин жүрүшү» бешинчи ирет жасалып, ага немистер, венгерлер, англиялыктар, голландиялык рыцарлар биригишет да айоосуз кармаштардан кийин Дамаск жана Нил бойлорун баш ийдиришет. Бирок басып алынган жерлерди узак убакыт бою башкарып турууга күчү жетпей, алар Египетти калтырып кетүүгө мажбур болушат.

Алтынчы жортуулдар германдык император Фридрих II чоң армияны топтоп, чабуулду баштайт да, Иерусалимди талкалап, Дамаскка кирет. Бирок ал да мусулмандар каршы көтөрүлгөн согушка туруштук бералбайт. Артка чегинүүгө мажбур болот.

«Кресчилер жортуулунун» жетинчи жана эң акыркы сегизинчи жолкусун француз королу Людовик IX уюштуруп, өзү аскер башы болуп кол баштайт. Бирок Тунис жеринде холера болуп өлөт. Анын көп сандаган армиясы жетекчисиз калып, туш тарапка чачылып жок болот.

Мен муну төмөнкү себептерден улам айтып жатам. Гүлдөп өнүккөн же өрчүп бараткан өлкөлөрдү басып алуу максаты менен согуш ачкандар өзүн акташ үчүн диний идеяларды пайдаланышкан. Бирок андай адилетсиз согуш жана аны баштагандар баары бир акыры ошондой жеңилүүгө дуушар болушкан. Анын үстүнө табиятта дайыма баары бири бирине шайкеш келип, баарын табият өз ордуна коюуга умтулат меспи. Анан ошол «чыгышка болгон кресчилер жүрүшүнө» каршы жооп иретинде Чыңгызхандын жортуулу башталбадыбы.

Ошонүчүн мен тарыхта элдерин баарын теңдеп турган өз закону болсо керек деп жатпаймбы.

М.Ш: Биздин өткөн тарыхыбызга, маданиятыбызга, тарыхый аң-сезимибизге жасалган экинчи жортуулду Чыңгызхан өзүнүн эсеп жеткис ордосу менен ишке ашырган. Бирок алардын араб жортуулунан болгон айырмасы – монголдор жерлерди, элдерди басып алып, өз аймактарын гана кеңейтишкен. Бул алардын эң башкы максаты эле, а бирок алар идеологиялык күрөшкө көңүл бурушкан эмес. Россияны алар үч жүз жыл бою бийлеп турушса да орус элинин тилине, динине тийишкен эмес. Орус жазуусу, маданияты, християндык аң-сезими мурдагы бойдон калган.

«Ала-Тоо» журналы, 1996-ж.

16 Replies to “Мухтар ШАХАНОВ: Элди рухий кулга айландырууну көздөгөн арабдар өтө жөнөкөй жолду тандап алышкан”

 1. Бул маселе мамлекеттик денгээлдеги маселе. Мамлекет киришпесе бул маселе терендей берет. Мына Озбекстанды , ал тургай Тажикстан дагы бул маселеге олуттуу карап жатат.Аларда хиджаб кийууго, дамбал кийип, сакал остурууго тыюуу салынган. А бизде тескерсинче колдоо корсотулот.

  1. Чыныгы тарых барагы.
   Ушуну баары танабы?
   Кылымдап келген бул тарых,
   Унтулуп дагы калабы?
   Ушунча чындык айтылса,
   Улуттун койгон талабы?
   Ишке ашып дагы калабы?
   Эсине алса эң сонун,
   Эсейген бийлик жанагы.

 2. Эки элдин Улуу инсандары бугунку кундо болуп жаткан диний сабатсыздык ты тээ мурда эле клро билип айтып коюшуптур. Жаштардын мээсин буруп эсептен берки келе жаткан каада салттарыбыздычындап эле чалып айрым чала молдолоржаштарды бузуп араб элинин кийимдерин кийипжуздорун жаап хиджап кийишип туура эмес жолго тушушту. Эн окунучтуу.

 3. Эн туура оз тарыхыюызды жана кыргыз деген атыбызды жоготуп жиберюейдик жаштар кичине ойлонолук

 4. Менин оюмча, тышкы күчтөр Кыргызстанда улуттук идеологиянын аксап турганын билип, дин аркылуу өздөрүнө бекер армия даярдап жатышат, ушул бекер армия аркылуу, орто Азияга бүлүк салуу, аларга кыйынчылык жаратпайт. Аларга (тышкы күчтөргө) Кыргыздын келечеги, улут, салты, эч кереги жок. Мына жаңы паспортто улут жазылбайт, чип окуучу апараттан окуса да, ал жерде биздин Кыргыз экенибизди далилдей албайбыз, эң өкүнүчтүүсү эртең балдарыбызга, неберелерибизге, алардын «Кыргыз» экенин кантип далилдейбиз

 5. Абдан туура бугунку кундо мечиттерге арабдардын кийимдерин кийген сакалчан кыргыз жаш балдар ото кобойуудо,беш маал намазды кыргыздын улуттук кийими менен окуса болбойбу?

  1. Жакшы тушунгуло сакалын кырып кыздарга окшоп жылтылдатып алып маданияттуу корунгондор эле туптуз туура жургонун коруп жатабыз.Ата бабаларыбыз сакал менен эле ак сакал болуп кадырлуу болуп эле келген .
   Биринчи Ислам дининин ичине кирип таанышып анан кийин талкуулагыла .сакал койгондун баары эле терарист эмес.экинчиден Бут окмуштулар мусулманлардан чыккан ,жонокой мусулмандар эмес динди ото катуу кармангандар болгон,,Алфараби,Ибин Сина деген дагы толгон токой.акылсыздардын баары динсиздерден керек болсо.устудогу автор айткандай отко сыйынып отту кудай дешилик акылга сыйабы озу ойлонбойсунарбы.керек болсо автор баардык элди чагыщтырып бузгусу келип жатат .Буга окшогондорго тээз эле журоко кабыл албай башты иштетип жыйынтык чыгаргыла.
   Керек болсо ошол сакалчандар сакал койуп бугунку кундо уй булоо тууган уруктары менен мамилени ондоп алып ,пайдасын коргон учун сакалын кырбай бекм журот.

 6. Хорошо было бы, если на подобие таких публикаций часто печатались и выпускались.
  Сейчас таких коринфеев днем с огнём не сыщешь! Ведь поколение должны знать свою историю..

  1. Азыр дагы уланып жатканы окунучтуу. Мурункубузду билбесек, кайсы динди азыр ээрчийбиз?

  1. Биздин жаштар , тарыхыбызды жакшы билиш керек , антпесе араптардын таасиринде калып , мечиттерге тартылышса , ал жактан патриоттук духту жоготуп , Кыргыз деген улуу эл экенин билбей калышы мүмкүн ?

   1. Чын эле айылдарда мечит аябай кобойду жакшы дечи бирок осуп келе жаткан жаштар келечегин. Олкого пайдасы тие турган жаны ачылыштарды жасаш учун билим денгеелин жогорулатыш керекда. Детсад балдар учун бир чон айыл окмотто бироо гана а торт беш мечит бар.

    1. Туура элди акырындан сырттан келген экстремистер динге жамынып алып арабдын каада салт болуп калган кийимдерин акырындан илгерки дей согушу жок эле элдин ичине кирип алып ошолордун баардык салтын уйротуп жаштарыбызды бузуп жатат озбекстан тажик тан сыяктуу оз улуттук кийимибизди салтыбызды олко президентти катуу корго о мындай болбойт улуу жазуучу кеменгер Айтматов айтып кеткен го корогоч акылман дар айтканды терен ойлонушубуз керек

   2. Туура жаштарды ислам динин билсин бирок олкого чон таяныч жаштарыбыз кыргыз тарыхын. Санжырасынбилбесе кай жактан осуп онобуз же арабдашып калабызбы

    1. Абдан туура бугунку кундо мечиттерге арабдардын кийимдерин кийген сакалчан кыргыз жаш балдар ото кобойуудо,беш маал намазды кыргыздын улуттук кийими менен окуса болбойбу?

     1. Эки Улуу Залкар жазуучуларыбыз билген,
      Бирок тузмо туз каршы чыгып айткан
      Эмес.Бирок абайла туура эмес жол
      Деп билдирген.Керегем сага айтам,
      Келиним сен ук, Уугум сага айтам,
      Уулум сен ук; дешти эми тушунуп
      Ата салтыбызды колдоп, ак калпагыбызды
      Башыбыздан тушурбой Кудай Тенирим
      Колдоп ,эли жерибизди суйуп жашайлы…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.