Украин жомогу: Сыйкырлуу таяк

Илгери бир абышка менен кемпир жашаптыр. Алар өмүр бою кедейликти башынан кечирип, карыган кездеринде жалгыз уй менен калышат. Уй аларга сүт бергени менен эки кары ага чөп бере алышпайт, жайытка жаялы дешсе алдары жок, акыры жалгыз уйду сатып жибермек болушат. Ошентип абышка уюн базарга жетелеп келет. Аны соодагерлер тегеректеп, уйдун тишин ачып, жонун басып көрүшөт. Уй анчалык чоң болбогону менен этинен кетип арыбаптыр, тиши түшүп карыбаптыр. Бирок ач көз соодагерлер аны ары-бери алдап, жаш уйду картаң кылып, семиздигин арык деп […]

Пол Гоген: Таитиден түбөлүккө жол

«Миң кырдуу дүйнө» түрмөгүндө бул жолу атактуу француз сүрөтчүсү Пол Гогендин руханий дөөлөтү, кыргыз поэзиясындагы живопись тууралуу сөз болот. Поль Гогендин койуу боёктор менен тартылган шайыдай түркүн түс эмгектери бүгүн алтындан да кымбат бааланат. Устат жыгачтан сомдогон “Таитилик кызы” 3-майда Нью-Йоркто 11, 3 миллион долларга сатылды. Бул постимпровиссионисттер мектебинин алптарынын бири эсептелген сүрөткердин кымбат сатылган сегизинчи эмгеги болду. 2004-жылы анын “Энелик II” деп аталган полотносун белгисиз кардар 39, 2 миллион долларга сатып алган.  Парижден Таитиге атак издеп… Гоген таитилик кыздын жыгач бюстуну […]

Кубанычбек АРКАБАЕВ: Тил жомогу

ЖАНЫТМА Өткөн чакта Океңтил, Кыкемтил дегендердин Саветтер Сайузу деген кожоюну болуптур. Сайуз Кыкемтилге өгөй мамиле кылганы аз келгенсип, аны түшүнө да алчу эмес дешет. Кыкемтил болсо Сайуз кожоюну менен сүйлөшөйүн, тил табышып ымалага келишейин десе эле тиги: — Молчи, молчи, — деп укпайт имиш. Буга түк түшүнбөгөн Кыкемтил: — Бу кожоюн малчы, малчы эле дейт, мейли малчы болсо болоюнчу, ата кесиби эмеспи, — деп колдо бар беш эчкисин айдап, ышкырыгы таш жарган бойдон тоо таянып кетет. Ойлогону оңой орундалган Сайуз […]

Сулайман КAЙЫПOВ: Жoк жeрдeн жoмoк жaрaлбaйт

(жe кыргыз дeмoкрaтиясынын улуттук уңгусу, aзыркы aбaлы жөнүндө сөз)  Илимий-пoпулярдуу жaнa көркөм-публицистикaлык oй тoлгoo Элдин тaрыxый, сoциaлдык, интeллeктуaлдык, эстeтикaлык, сaясий тaжрыйбaлaрынaн кeлип чыккaн oй бүтүм, кoрутундулaр aрaдaн кaнчa кылым өтсө дa унутулуп, бирoтoлo жoк бoлуп кeтпeйт. Aлaр aр бир улуттун гeнeтикaлык, сoциaлдык, тaрыxый эстутумунун түпкүрүндө сaктaлып турaт  дa, мeрчeми кeлгeндe кaйрaдaн жaндaнып, кooмдун өнүгүү бaгытын жaңыдaн aныктooдo oрчундуу руxий тaяныч, өбөк бoлуп бeрeт. Илимий иликтөө, көркөм бaян, публицистикaлык oй-тoлгoo жaнрлaрынын тоомундa жaрaлгaн бул китeп кыргыз эл ooзeки мурaсынын түпкүрүндө уюп жaткaн […]

Ренди Гейдж «Эмнеге аңкоо, оорукчан, кедейсиң» дейт

Ренди Гейдж – өркүндөө, өнүгүү илимин 15 жыл бою изилдеп чыккан соң «Почему вы глупы, больны и бедны… И как стать умным, здоровым и богатым!» (2006 г.) аттуу китеби менен дүйнөгө дүң салган авторлордун бири. Бул автор ийгиликтин сыры жана ачкычы эмнеде экенин изилдеп, ар бир адамдын өз мүмкүнчүлүгүндө катылып жаткан түпкүрдөгү жөндөмүн ойготууга түрткү береринен шегибиз жок… Учурда чакан же ири бизнесте болобу, айтору, өз ийгилигин жарата албай келаткандарды чекеден табууга болот. А карызга батканы канча?.. Андыктан ийгилик жаратуунун […]