Сулайман КAЙЫПOВ: Доор талабы, аткарбаска чара жок…

Буйруккa aргa жoк экeн… эчeн кылым, эчeн дooрлoрду мoйсoгoн өтмүштүн тээ түпкүрүндө чөгүп жaткaн улуттук руxий кыртыштaн ыр жe кaрa сөз түрүндө бөртүп чыгып, улaм кийинки жaaлы кaтуу мeзгилдeрдин кaрлы-бoрooн кaптaгaн кaтaaл шaрттaрындa тeлчигип, ooжaлып, кылooлoнуп, тaрыxтын тaтaaл сынooлoрунaн өктөмдүк мeнeн эсeн-сoo өтүп кeлгeн; кaгaз бeтиндe эмeс, aдaмдaрдын aкыл-эс aйдыңындa ooзeки, үр жaшaп, oшoл ooзeки өмүр сүрө билүү жөндөмүнүн сaясындa жaндуулугун, aлымчa мeнeн кoшумчaгa дaйымa aчыктыгын, сaлттуу нeгизин, өзөгүн бeкeм сaктoo мeнeн кaтaр тынымсыз жaңылaнуугa, кeрeк учурдa мaзмунунa төп түшүп, […]

Ренди ГЕЙДЖ: Өнүгүүнүн чыгармачылык мыйзамы

1-2-бөлүгү жана 3-4-бөлүгү  5-БӨЛҮК Адам өркүндөө бийиктигине жана ийгиликке ой толгоо дарамети, ички туюм жана кыялдын күчү менен гана жете алат “Жараткан баардыгыбыздын муктаждыгыбызды канааттандыруу үчүн ар түрдүү ресурстарга энчи берип жараткан. Ал ресурстар бизди курчап турган аалам мейкиндигинде, кол алдыбызда эле турат” деп урматтуу Чарз Филмор үйрөтүп келет. Бул ааламда жаратуучунун болбогон жери жок, андыктан береке да, ырыскы да ааламдын баардык жерине тегиз чачылган. Береке асмандан атайын жаап түшпөйт. Берекени атайын издеп чыгуунун да кажети жок.  Береке ар бирибиздин алдыбызда […]

Элмира АЖЫКАНОВА: «Тоголок» аял

АҢГЕМЕ Аны «тоголок» аял дешет. Бою жапалдаш, өзү толмоч, бир моюн,  колу-буту быртыйып кыска болгондуктан, майда-майда кадам таштап көчөдө кетип баратса тоголонуп бараткандай көрүнөт. Ошон үчүн эл аны сыртынан  “тоголок”  аял деп коюшат. “Тоголок” аял башкалардын эмне дегени менен иши болбойт.  Эртеден-кечке үй бүлөсүнүн тиричилигин жасап  “тоголонуп” жүрө берет. Көчөдө жүрсө эки колунан эки баштык түшпөйт. Базардан картөшкө, ун, кант-чай дегенди үйүнө кумурскадай ташый берет. Ал жашоого көроокат  үчүн гана  жаралгандай. Анын күйөөсү кайсы бир мекемеде жооптуу кызматта иштейт. Келбеттүү,  […]