Ой!..
…Туп-тунук –
булакта суу ойноп агат!..
Толкуп-ташып
тоолорду бойлоп барат,
Байчечекей жээгинде чачын тарап –
жерден көккө өсүүдө
тип-тик карап…
Кара жердин оозуна
каймак тамат,
Ой-бойумду балкытат –
Ой-бой рахат!..

…Рахаттанып жанар тоо
жарк-жарк жанат!..
Чокусунда шумкар сызып
аппак канат,
Этегинде эркелешип эликтерим –
Кучакташып кулундарым
балкып жатат!..
Жарыктыктын ушинтип
таңы атат…

…Таңы атат,
Күнү батат, суусу агат!..
Адамзатым жанар тоодой
ӨМҮР жарат!!!
Сенден мөлт-мөлт
мөлтүрөгөн
көңүл тарап.
Бүт ааламдын баарына
жашоо тамат!..

Акыл
…Акыл,
Акыл!..
Акыйкаттын хан пири!
Ак, карабы адамдардын жан дили?!
Акмак болуп өтүп кеткен эместир,
Ак жолтойлуу жолдоштордун сан миңи…

…Сабыр,
Сабыр!..
Сабыр сындайт ар кимди.
Сага берген ыйык КУДАЙ бал тилди.
Сандалбастан, саргайбастан жашайлы,
Сактап жүрөт ЖАРАТКАНЫМ ал бизди.

Бизге
Сабыр,
Бизге –
Акыл, ар кирди!..
Акыреттик арууланган жан кирди.
Акындардын акпасынчы кан, жини.
Ал анткени акындардын баарына
Акырындап акыл өзү баш ийди.

Маңдай багым
…Жаратканым,
Жараткансың
Жарыкты!..
Жарык менен
Жаркылдаган жанымды
Жыпарлайын бир өмүрлүк таңымды.
Ачып койчу
Таалайымды, багымды!..

…Багым кайда?
Кай тарапка чакырды?!
Аруулайын –
Акыреттик арымды.
Агызайын
Аппак эмес канымды.
Тартуулайын
Таразалап намысты.
Койчу!..Койчу!..
Наадандар көп асылчу,
Таппайсың сен адамдардан асылды.

Асыл деген
Аскар кылат адамды.
Аскактатып
Арууларды, адалды
Ажыратып
Актар менен караны.
Алмаштырып
Жамандарга жакшыны,
Болду!..Болду!..
Асылдарым барсыңбы?!
Сага байлайм алтын эле башымды,
Сага арнайм бүт өмүрлүк жашымды…

…Жаратканым,
Жараткан соң жанымды!..
Жараттың да жакшынакай жарымды?
Жер кыдырып издей бербей асылды,
Асыл деген сүйүү окшойт:
Асман
Жерди, баарыңды.
Баардык адамзаттыңды…

Өмүрдү өпкүлөп
Ах, чиркин ай!..
…Айдан жерге Пери түшүп
кулпунат,
Кара жерде жашоо, өмүр
буркурап.
Булакта суу сүткө айланып
суюлат,
Кумдан алтын балдай агып
куюлат.
Мөлтүр сезим көккө учуп
умтулат,
Жылдыздардын сүтүн эмип
упчулап…

Упа булут сезимдерим
тумчулап,
Карлыгачтын канатындай
булкунат.
Карегимдин ак, карасын
жулгулап.
Ак көйнөктүн этек-жеңи
чуурулат.
Бир желпинип шамал менен
шуулдап…

Бах, чиркин ай!..
…Айдан жерге Пери түшүп
кулпунат,
Сүттөй деңиз сүйүү менен
куюндап.
Жарык аалам  сезим менен
курулат.
Жашоо, өмүр аңкып атыр
буркурап…
Жаратканым жаппаса экен
кулпулап.
Мен өмүрдү өпкүлөйүн
Сулуулап…

Ички кайрылуу
Ак кызым-ай!
…Ак көйнөктүн желпилдеп
этек-жеңи,
Күн жүрөгү чайпалып
Келет бери.
Бештен нуру чачырап
бермет Пери
Оо, ажайып мага жагат
Терметкени!..

Кызыл жардын жайкалып
эмендери.
Бал агызып деңиздин
тереңдери.
Ээрип  барат ак куулардын
эриндери.
Ал өмүрдү сүртүп, сүйүп
берилгени,
Садагасы, садагам,
Мейли!..Мейли!..
Эркелетип жаткандай
Теңир мени.

Ак кызым-ай!
…Ак көйнөктүн желпилдеп
этек-жеңи
бах, чиркин-ай!
Учуруп кетет мени,
Өмүрүм ай, өзүңдү артык сүйөм!
Ааламга учуруп жалгыз сени.

Өмүрдүн оозунда мен каймак
Бал каймак
Борк-борк өмүр казанымда
Ар кайнап!..
Жан өрттөнөт күн учунда.
бил чайнап,
Кирпик-кашты булуттарга
бир байлап.
О-о-о-о, садагам шашып барам өзүңө!..
Өз өзүмдү өзгөлөргө
Пир шайлап!..

…Бир жайнап,
Тоо булакка,
Булак тоого миң сайрап!
Учам!..Учам!..
Периштенин канатына ыр байлап,
Күндөр Түнгө,
Түндөр Күнгө сыр айтат…
Жыпар жытын буркуратып
Гүл айдап…

…Бал каймак,
Борк-борк өмүр өзөгүмдө
Өрт кайнап!..
Өрттү жутам күлкү менен
Дил кайрап,
Адам!..Адам!..
Андайыңда кыл кайрат!..
Кайраты жок жашоо жутат
Бир чайнап.
Аттиң!..
Аттиң!..
Оозуңдагы мен каймак!..

Жалын кечип, өмүр кечип, өрт кечип
…Жалын кечип,
Өмүр кечип –
Өрт кечип!..
Өрткө жашып агып түштү
Мөлт этип,
Өлтүрсөң да өлүмүңө
Көрк берип.
Көкүрөктө ачылыптыр
Төрт эшик…
Тозок жанга бирде келип
Бир кетип,
Бейиш гүлүн кээде жүрдүм
Миң терип.
Канат кагып кара жерден
Асманга,
Алып учуп жетелемек
Ким келип?!

…Күлсөм, күлөт төбөмдөгү
Күн эрип.
Күтүүлөрдүн күүсүн күүлөп
Түн чертип.
Түшүнүксүз, түшүнүктүү
Муң эзип,
Кетсемби экен Периштени
Мен ээрчип?..

Эркиндиктен эки желек
Бир  кесип,
Кара жерде жүргүм келбейт
Калп тентип.
Теңир мага көрүнсөңчү
Жарк этип?..
Эх, жүрөгүм!!!
Ансыз жүрөт калт этип…
… Жалын кечип,
Өмүр кечип –
Өрт кечип!..

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.