Африка жомогу: Отунчу  менен антилопа

Качанкы бир кезде дарак кыйып, андан отун даярдап жан баккан бир жигит  болуптур.  Ал  күчтүү, эмгекчил жана түз жүргөн жакшы адам болгондуктан көптөгөн бай кишилер […]

Абдыкерим МУРАТОВ: Аткарылма поэзиянын билерманы – Пайзилда Ирисов

Ирисов Пайзилда – филология илимдеринин кандидаты, өмүрүнүн көп жылын Ош мамлекеттик университетинин кыргыз адабияты кафедрасынын доценти катары кызмат кылып өткөрдү. Биз анын чыгармачылыгын негизги беш […]

РухЭш: Кыргыз-Казактын рухий чегарасы тосулбайт!

Бир тууган эки элдин ортосунда мамлекеттик чегара эгиз калкты эки өйүзгө каттатпай бөлүп турганына жаны кайышкан Пери Алмазова аттуу чыканактай акын кызыбыз боордош казак акындарынын […]

Сулaймaн Кaйыпов: Пaмир кыргыздaрынын тaрыхынaн[1]

Кийинки жылдaрдa Пaмир кыргыздaры, aйрыкчa, aлaрдын Оогaнстaндa туруктуу жaшaп тургaн бөлүгү туурaлуу кыргыз коомчулугундa тынымсыз, кызуу сөз болуп келе жaтaт. Тaрыxчы, этногрaф, фольклорчу, тилчилерге кaрaгaндa […]

Айнура КАДЫРМАНБЕТОВА: Ак кеме» повестиндеги «чыпалак бала» жомогунун идеялык-көркөмдүк функциясы

«Ак кемени» канча ирет окусам да, көпкө чейин (көрүнүштүн анык «артериялык» байланышын аңдап түшүнгөнгө чейин) андагы «Чыпалак бала» жөнүндөгү жомоктун негизги сюжеттик окуянын өнүгүшү менен […]

Конфуцийдин сабактары: Мамлекет башкаруу жөнүндө

Конфуций айткан: “Мамлекетти асыл ой менен туура башкаруу – бул кудум эле Кут жылдызындай болуу. Анын ордунда туруу айланта тегеректеген көп сандаган элдин ортосунда болуу […]

Ысмайыл КАДЫРОВ: Космос — адамзатка кызмат кылат

Космоско учуу – адамзаттын миңдеген жылдар бою улуу тилеги болгон. Байыртадан эле адамзат жылдыздарга саякат жасоо, Жерден сырткары бийиктикте калкып учуу жөнүндө кыялданып келген. Чындыгында […]