Кеңешбек КАПСАЛАҢОВ: Молдо Мамет

АҢГЕМЕ Таң аткандан бери жоо чапкандай тып-тыйпыл жаткан айылга, күн обочо көтөрүлүп, шашкеге таяп калганда жан кирди. Дегеле кышкысын бул айылдын чет-жакасында кыймыл өтө эле сейрек кездешет. Бирин-серин кар тээп оттоп жүргөн жылкы жаныбарын, кыштоого бараткан же келаткан жалгыз атчан малчыларды эсепке албаганда ак булуттай көлкүп жаткан кардан башка көзгө урунар ныпым жок. Сөөк сыздаткан суукка кол шилтей, минген атын күрткү жиретип, ызгаардын эпкининен чала күйгөн дөңгөчтөй карарып талаа-түстө жан кейитип жүргүсү келбейт эчкимдин. Андан көрө тоютуңду, отун-сууңду кенен камдай, […]