Кыргыз окумуштуулары жылсанак жана айсанак эсебин коомдук талкууга салды

Кыргыз элинин дүйнөтаанымында жыл сүрүү, айсанак өзгөчө орунда турат. Дүйнөнүн бардык элдери сыяктуу эле калкыбыз да көөнө замандарда эле табият кубулуштарын өзүнчө таанып-билген. Ырасында эле ушундай экендигин элибиздин астраномиялык түшүнүктөр жөнүндөгү ой жүгүртүүлөрүн мисалга тартсак болот. Бирок акыркы жылдары бул багытта да айрым бир «өзгөчө» пикирлер, «жаңыча» көзкараштар пайда боло баштады. Атпай журтубуздун алмустактан бери келе жаткан жыл жана айсанагына байланыштуу мындай «өзгөчө», «жаңычыл» (биз бул сөздөрдү атайылап тырнакчага алып жазып жатканыбызды калың журт түшүнөт деп ойлойбуз) пикирлер Кытайдагы кызыл-суулук […]