Сулaймaн КAЙЫПОВ: Чыгaaн, чынчыл, чыныгы журнaлисттердин “Улaн” тобу түзүлсө…

(Өлкөбүздүн өзөгүн мүлжүп жaткaн мителер менен Улaн сындуу күрөшүүнү бaштaсa…) Aтaңдын көрүүү, aрмaн күн… Кыргыз коомунун шaм чырaгы ушинтип өчтүбү? Мен көрбөгөн бaлa болсо эмне… Мен билбеген бaлa болсо эмне… Университеттин босогосун жaңыдaн aттaгaндa эле өжөрлүгү, мээнеткечтиги менен көзгө урунгaн, ошонусу менен жүрөк жылыткaн чыпaлaктaй aрык бaлa ушул Улaн эмес беле! Aны aлыстaн болсо дa aкмaлaп, aр бир сөзүнө мaaни берип, aр бир кaдaмын тaрaзaлaп, кудaй жaмaн көздөн сaктaсын деп тилеп, сыймыктaнып жүргөн aгaйы мен эмес белем. Бул кaргaшaлуу окуя […]

Абийрбек АБЫКАЕВ: Куйручуктай куудул элеттиктер — VIII

Асанов Эшимкул, (22. 12. 1956-21. 08. 1986) Ата теги: Солто ичиндеги Бешкүрөң деген уруктан Мааке-Алдаберди-Койгелди-Көккөз-Бекбоо-Эралы-Султан-Асан-Эшимкул Спортко маш,  ыкчам элең ар иште, Адатыңча эрте жеттиң финишке. Ай,  Эшике эмне себеп болду экен, Ала жипти алтын башка илишке. Эши бизге 3-класстан келип кошулду.  5-6-класстан баштап ымалабыз жакындап,  ошондон баштап кайран досумдун көзү өткөн күнгө чейин бири-бирибизге жаман сөз айтпай,  бактылуу балалыгыбызды,  жалындаган жаштыгыбызды бирге өткөрдүк.   Досчулуктун өтөсүнө чыккан,  жолдошчулукту баалай билген,  жүргөн жери тамаша күлкү,  куйкум сөздүү, оттой жанган кара көздүү,  кайран […]

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: Айтматовдун «Жамийла» повестиндеги Жамийла менен Даниярдын образы

(Кырк жыл мурда) Өзүнүн чыгармачылык кыска жолунда Кыргыз Совет адабиятын жаӊы жогорку тепкичтерге көтөргөн, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон, «бах! чиркин, махабат баяны деген даана ушул эмеспи», «жолуӊ байсалдуу болсун» дедиртип окуучуларын тамшандырган, жаш жагынан кандай жаш болсо, чыгармачылык жагы да ошондой жаш Чыңгыз Айтматовдун реалисттик формада жазылган повесттери бизде гана эмес, чет өлкөлөрдө да алкоого татыктуу болду. Биринчилерден болуп автордун жүзүн миӊдеген окуучуларына ачып, даана көрсөткөн Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан көпчүлүктүн талаш-тартыштарын, кызыгууларын, оӊ-сол пикирлерин туудурганы, бул – «Жамийла» повести эле. […]