ЖАРДАМ СУРАП ЖАЛЫНЫП
Карда жатты роза гүлү кубарып,
Жалбырагы шамал урса ыргалып.
Абайлабай түшүрдү экен кимиси?
Жардам сурап жаткансыды жалбарып.

Балким шашып жаш периште жолунан,
Түшүргөндүр байкабастан колунан?
Жолугууга кечикпейин деп чуркап,
Жоготкондур абайлабай… кокустан.

Аалам бүтүн бир адамга биригип,
Жалгыз өзү бактылуудай сезилип.
Кубанычтан жүрөк туйлап кулундай,
Беймаал кезде сүйгөнүнө кезигип.

Же болбосо таарынгандан бирөөсү,
Ыргыткандыр, мүмкүн ушу – күнөөсү.
Ыйлагандыр жамгыр болуп көз жашы?
Талкаланган махабаттын күбөсү.

Ыза болуп балким, сүйгөн адамдан,
Ыргыткандыр жан эзилип санаадан.
Күнөө кимде билсе дагы таарынып,
Колундагы гүлдөн жинин чыгарган.

Колго алып кызыл гүлдү сыладым,
Көңүл ооруп, сезимимде сыздадым.
Жансыз роза арызданды, соолуган,
Жаным кейип гүл ордуна ыйладым.

Жансыз роза жатты үшүп шамалдан
4.01.16

АК КУШУМ
Ак таңдарда учуп келчү ак кушум,
Айлуу түнү менин сырдаш коногум.
Аруулаган асыл затым ай нурлуу,
Кала берсе, өзүм түзгөн жомогум.

Тумандаган ойлорумда жолуктум,
Элесиңди эстеп алып, оолуктум.
Сүйүп калып мен өзүңдү бир азга,
Кыялданып боло кеттим колуктуң.

Сыйкырланып сарайларга кабылам
Суктанамын сага бир маал жолугам.
Сезимдерим махабатка мас болуп,
Мүрөк суусун ичип анан соолугам.

Таттуу түшүм, орундалып ойлорум,
Канат кагып мен бактылуу боломун.
Сагындырып кусалыкка бөлөдүң,
Ээлеп алып, жүрөк сырын коногум.

Айлуу түндө кээде келет кеңешип,
арзууларды өчпөс кылып достошкум.
Саманчынын жолунан биз кезигип,
Келгим келбейт өзүң менен коштошкум.

Оюм жетип өзүм жетпес кыялым,
Караңгыда шоола чачкан чырагым.
Эриктирбей купулумду толтуруп,
Сыймыгымсың жашоодогу ынагым.

Жарык чачып үмүт берчү чагылган,
Издеп жүрүп таалайыма табылган.
Жаз гүлүндөй жашылдантып сезимди,
Өмүр бою, өзүм болом сагынган…

Аярыңмын, аярымсың садагам.
15.04.15

ҮЙРӨТЧҮ МАГА
Үйрөтчү мага, өзүңсүз жашап өтүүгө,
Үшүгөн сезим жалынсыз калып өчүүдө.
Үмүтүм кыйрап, үлбүрөп турам айласыз,
Үзүлгөн ойдун учугун таппай, көрүүгө.

Кайрылба кайра, алдаба жаным өзүңдү,
Кайгырып турган сыздатпа эми көңүлдү.
Карааның издеп топтолгон элдин ичинен
Думана болуп жер кезип кетчү көрүндүм.

Кирбечи түшкө, түнкүсүн эми кыйнаба,
Көөдөндү эзип, эстетип мени ыйлатпа.
Кыйылып улам карабай коштош, алтыным,
Кирбечи түшкө, кайрадан мени сыздатпа.

Үйрөтчү мага, өзүңсүз жаңы жашоого
Уйкусуз түндү унутуп бейпил уктоого.
Убайым тартпай, алдыга тике карайын,
Уламыш болгон арзуунун жолун байлоого.
24.07.16

КҮЗ ТҮНӨП
Күзү түнөп, муздап калган сезим менен,
Көңүлүңдү оорутуп койдум бекен?
Көздөрүмө көздөрүң кадалганда,
Көөдөнүңө кандай ой салдым экен?

Кышы түнөп, түйшүк салган күндөрүмдө,
Карабастан капалантып койдум бекен?
Каткырып тамашалап күлгөнүңдө,
Коштоп койбой, ызалап койдум бекен?

Кабак бүркөп капалуу маанай менен,
Жан дүйнөңдү карартып койдум бекен?
Курдаштарың арасында колдоп койбой,
Колум шилтеп, кайрылбай кеттим бекен?

Жамгыр сымал көз жашым себеленген,
Карегиңди суулантып койду бекен?
Кубанчың төгүп-ташып айтканыңда,
Кайдыгер, укмаксанга салдым бекен?
15.03. 14

ЖАШОО КИНО — БИЗ АКТЁР
Жашоо кино — биз актёрбуз ойногон,
Байлыкка да, бийликке да тойбогон.
Оңу дагы,терс каарманы тандалып,
Ак-карасы эч билинип койбогон.

Сценаристи, режиссору өзүбүз,
Ролду ар кимге алыбызча бөлөбүз.
Мертинебиз, бирде ыйлайбыз, күлөбүз,
Мезгил менен биз жарышып жүрөбүз…

Алмаштырып бет кабыбыз бат-баттан,
Кээде туруп өтө акылдуу, даанышман.
Мекенчилбиз — кудай бетин салбасын,
Жан дүйнөбүз көргөзбөйбүз, карарган.

Кээде туруп жин-шайтаны чубалган,
Көзгө илинбей улуу-кичүү, эч адам.
Жан кейиткен сөздөр менен тилдешип,
Өзгөрүлүү болуп турат бат-баттан.

Жакын туруп бир туугандар көрүшпөй,
Бут тосушат ичи тарып, сүйүшпөй.
Жоготкон соң калп болсо да кайгырып.
Ыйлап-сыктап калптан эле күйүшмөй…

Жашообу бул, мезгилби же тагдырбы,
Жан дүйнөгө кыйноо салып өзгөрткөн.
Буулукканда кармабастан сабырды,
Балким бизбиз, күнөөбүздү көбөйткөн?

Жашоо кино, а биз каарман өзгөргөн…
8.06.16

ИЗДЕП КЕЛДИМ
Өмүр бою издеп келдим бактымды,
Түшүнбөдүм таппадымбы, таптымбы?
Сезимимден сурап көрсөм сыр кылып,
Сынын бузбай табышмактуу жылмайды…

Жан дүйнөмө суроо бердим акырын,
«Жашырбастан деги айтчы ачыгын»?…
Жадагандай башын чайкап бурулду,
Көргөзбөдү… нөшөрлөгөн көз жашын.

Үлбүрөгөн үмүтүмдөн баш тарттым,
Кыялымда тынч жашоону кааладым.
Жүрөгүмдү кыйнабайын мейличи…
Жомогумду узартпастан кайтардым.
25.12.17ж.

КӨЛ ЖЭЭКТЕП
Кум кечип жылаңайлак, өзүмдү алаксытып,
Көл жээги басып жүрөм, көңүлдө ызалык бар.
Көпчүлүк жүрсө дагы жалгыздык алсыраткан,
Калтырсам издеримди – бул сезим унутулар….

Кайдадыр элестерди жүрөгүм самап алган,
Кечигип калуучудай, жан дүйнөм алып учкан.
Кубанып шашып алгам, дикилдеп жолукчуудай,
Кошулуп кетүүчүдөй жасанып даярдангам.

Келеби ордуна деп, муздаган мамилебиз,
Кап аттиң, өкүнүчтүү бекерге шашылыпмын.
Кыялга алданыпмын, күчтүү деп сезимибиз,
Куру эле жүрөгүмө бүлүктү салыптырмын.

Кайдыгер кишилердей баш ийкеп учураштык,
Карабай жүзүбүздү, суз гана биз баарлаштык.
Баягы өзүм көргөн, бактылуу адамым жок,
Өзүңдү жектеп турдум, бекерге кабарлаштык.

Карааны үлбүл-бүлбүл көрүнбөй калгычакты,
Кол булгап кала бердим, билинбей алыстады.
Карегим тунарыңкы, айланам капкараңгы…
Коштоштук биротоло, сезимдер кайрылбады.

Кум кечип жылаңайлак, өзүмдү алаксытып,
Көл жээги басып жүрөм, көңүлдө ызалык бар.
Көпчүлүк жүрсө дагы жалгыздык алсыраткан,
Калтырсам издеримди – бул сезим унутулар…
17.04.15.

БОШ КАЙЫКТА
Отурам ойго чөмүп жан дүйнөм суз,
Көл дагы түшүнгөнсүп эч толкунсуз.
Көз жашым төгүлүп жамгыр болуп,
Айлана тунуп турат, бүт көңүлсүз.

Өзүң жок бош кайыкта буулугамын.
Сезимден муңканган бир ый угамын.
Кең дүйнөм эңшерилип жоготуудан,
Мунардан келип турат мен кулагым.

Тагдырым неге мага каршыктың сен,
Жолуму тосуп койдуң эмнеликтен?
Түбү жок санааларга салып коюп,
Сел алган өткүн дейсиң, көпүрөдөн.

Кайыгым калагы жок калган сымал,
Отурам көл жээктеп күндүз беймаал.
Өзүмө-өзүм айтып арманымды,
Өмүрдө жалгызсырап калганымды.

Шолоктоп ыйладым, буулуккандан,
Шылтоолоп жамгырды чачыраган.
Шайман жок, алсырап араң турам,
Кең дүйнө тарыгандай, айсыз калган.
20.08.16

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.