Сулайман Рысбаев: Торгой ырчы

ЖОМОК Илгери-илгери кыргыз элинде бир ырчы кедей жигит болуптур. Анын өнөрүнөн башка эч кандай оокаты болбоптур. Колундагы комузу — анын мал-мүлкү да, бар байлыгы да ошо экен. Эл аралап ырдап, аш-тойдо өнөр көрсөтүп, ата-энесин бакчу экен. Ырчы кедей комуз чертип, мукам үнүн созуп ырдап жатканда адамдар эле эмес, жаны жоктон тоо-таш да тыңшап угуп турчу дейт. Ал тургай, түрдүү түстө тилин безеген акын булбул да, көккө чыгып алып миң кайрып ырдаган торгой да ырчы кедейдин ырын тыңшап унчукпай калчу экен. […]

Сагын Акматбекованын тандалма ырларынан

*   *   * …Чилдеде, кыш кечинде, асман ачык. Жаңыдан жанган шамдар шоола чачып. Көчөдө жакшы тааныш ылдам басып, Келатам жумушумдан үйгө шашып. Жылтырайт жылчыгынан боз иңирдин, Акыркы сар боёгу баткан күндүн. Керилген бийик тамдар арасында Кемшейген бир кепенин оту күйгөн. Көк тиреп, менменсиген зор калаада, Бармын деп чырак жаккан ошол там да. Ошондой жер кепеде, шаар четинде, Эки-үч жыл ижарада мен жашагам. …Кулагын бурап эски радиоланын, Айлантып Карамолдо кайрыктарын, Артынан Бетховенди удаа коюп, Укчу элем улам кайра кусам толуп. Катылып […]

Жек Лондон: Мартин Иден

<<<<<<<<<<<<Башы XV ГЛАВА — Алгачкы кармаш болуп өттү окшойт, — деди Мартин он чакты күндөн кийин күзгүнүн жанында туруп, — бирок эми экинчи, үчүнчү кармашуу болот, ушинтип отуруп… Ал сөзүн бүтпөстөн, өзүнүн кунарсыз бөлмөсүн кыдырата карап, анын бир бурчунда додолонуп жаткан сүйрү конверттердеги кол жазмаларына көзү түштү. Буларды жаңы даректерге салып жибергенге акчасы жок эле, ошондуктан апта ичинде кол жазмалар көбөйүп үйүлүп кетти. Кол жазмалар эми ушинтип күн сайын кайра кайтарылып келе берет, ошентип отуруп баары кайтып келет окшойт. Аларды […]

Дилазык: Устара жөнүндө Леонардо да Винчи калтырган уламыш

Бир чач тарачтын көркөмдүгү жана курчтугу теңдешсиз устарасы болуптур. Бир жолу чач тарачка келген киши жок, кожоюн да белгисиз себептер менен ишке келбей калган маалда устара сыртка чыгып, эл көрүп, элге өзүн көрсөткүсү келди. Кылычты кындан суургансып, кабынан мизин чыгарды да, жадыраган жаз өкүм сүргөн көчөгө башын жогору көтөргөн боюнча чыгып кетти. Босогодон аттаар замат жаркырап тийген күн нуру, анын күзгүдөй жалтылдаган мизине чагылышып, андан чыккан нур үйдүн дубалында көңүлдүү бийин бийлеп жиберди. Мындай күтүлбөгөн сулуулуктан устаранын айтып бүткүс ырахатка […]

Асанбек Стамов: Жан курбулар

АҢГЕМЕ Апыш Үтүров биздин группадагы аксакал студенттердин бири. Сөөмөйдөй кичине боюнан улам, байкабаган адам аны жаңыдан бойго жетип келе жаткан он-он бирлердеги өспүрүмдөрдөн экен деп да ойлошу мүмкүн. Бирок бет алышып сүйлөшүп көргөндөн кийин аны жыйырма сегиз менен отуздардын ичинде деп баамдашка аргасыз болот. Анткени, ал өтө басмырт. Кичине боюна ылайыксыз орнотулгандай башы калдайып, ыксыз чоң. Кыймылсыз суз бетинен кичине да тырыштын изин көрүүгө болбойт. Жыртайган нурсуз көзү гана улгайгандыгына айкын күбө. Бирок аны отузда деп ойлогондор жаңылышат, журналдагы жашы […]