Корей эл жомогу: Уулуу курма

Бир монастырдын үжүрөсүндө  эки кечил жашаптыр – карысы жана жашы. Кары кечил абдан сараң, ач көз неме экен: сандыгына  кургатылган курманы катып коюп өзү гана жеп, жаш кечилге эч качан ооз да тийгизбептир. Өзү жалгыз калганда гана жейт. Бирок дайыма айтчу экен:  «Менин сандыгымдан эч нерсеге тийбе, бирдеме жей турган болбо! Дароо өлүп каласың!» Бир күнү кары кечил бир жакка кетет. Жаш бала анын сандыгын ачып бүт курманы жеп салат. Анан абышка көзүнүн карегиндей сактап, ардактаган тушь куйган идишин күчүнүн […]

Олжобай Шакир: Кумар

АҢГЕМЕ  I Карагер кунандын үстүнөн эңилип, чырак шамдай тикчийген жалбыракка кол сунду эле – ооп барып түзөлдү. Жалбыракка колу жетпеди. Күү менен айланып келип, кайра эңилди. Дагы болгон жок. Мына, мына, мына жетеринде – ай-ата-а, кеп ээр-токумда экен… Ат жалынан өбөктөгөн боз улан тизгинди кайра имереринде басмайыл бош өңдөндү. – Дырр, – каны кызып калган Карагердин тизгинин какты. Көрпөчөнү сыйрып ыргытып, басмайылды эрөөлгө чыкчудан бетер бекем тартты да, атына ыргып минди. – Чү! – Карагери ордунан атырылып жөнөдү. Руслан азыр […]

Кадыркул Даутов: Мезгил сыны жана Райкан[I]

Эң күчтүү сын – мезгил сыны, эң бийик жана эң туура чен өлчөм – мезгил чен-өлчөмү. Эч ким бералбаган курч бааны мезгил берет, эч ким көрсөтө албаган кемчиликти да мезгил көрсөтөт. Эч ким эч кимди мезгилче иргей албайт. Эч ким эч кимди мезгилче өз ордуна да коё албайт. Генийлер менен улууларды да, тубаса оргуган кара таланттар менен жазуучу пардасын жамынып алып катарга кошулуп жүргөндөрдү да газап аспабы алтынды жезден так ажыратып бөлүп бергендей накта өзүн ачып берчү адашпас даана сынчы […]

Өмүрбек Караев: Чымын

АҢГЕМЕ Дөөдөй болгон чоң баш, курсагына кулач жеткис, кара дулдук айылдык жигит. Эс тартканы трактир айдайт. Кардарлары көп. Калдайган немелер табиятынан макулчаак болот окшойт, жумушумду кылып берчи деп суранып келгендерге аныйы жок. Таң заардан трактирин айдап кетип кеч күүгүмдө үйүнө келет. Жайдын ысык күнү эле. Кара дулдук үйүнө жакын жердеги айдоо аянтынан саман ташып жатып бир тук этип алайынчы деп үйүнө кайрылып калды. Үйдө эч ким жок экен. Кухняга кирип буркулдап ачып турган максымдан кесеге толтура куюп, талкан аралаштырып туруп […]