Долган эл жомогу: Түлкү эмне үчүн кызгылтым?

Түлкүнү бир кезде адамдан да зор болгон дешет, сүйлөгөндү да билчү экен. Куулугу башынан ашкан арамзаада үчүн баарын алдап, эч кимди аябаптыр. Ушунчалык таш боор болуптур. Бир жолу эже-сиңди кайыкта сүзүп бараткан болот. Алардын баштыгында кургатылган эт менен май бар экен. Жээктен Түлкү кыйкырат аларга: – Кыздар, мени ала кеткилечи! Кыздар жээкке келет, Түлкүнү кайыкка отургузуп, жолду улашат. Кайык каалгып баратканда Түлкү айтат: – Биздин арыкка келип кошулган агын суулардын баарын билем. Кыздар сурайт: – Бу кайсы суу? Түлкүнүн жообу: […]

Азыркы  коомдук түзүлүштүн табияты

ЖАНА РУХАНИЙ-АДАБИЙ МУРАС КАТАРЫ АЙТЫШ ӨНӨРҮНҮН АБАЛЫ Бүгүнкү турмуш чындыгы калайык калыктын мамлекеттик расмий мыйзам жоболорун так тутуп,  аларды кынтыксыз аткаруунун гана эмес, өзүнүн абалтан аздектеп урунуп келаткан руханий ыймандык дөөлөттөрү менен адептик салттарын,  жашоо эрежелери менен ишеним түшүнүктөрүн да бекем сактоону, аларга таянып өрүш алууну талап кылууда.[1] Элибиздин сан кылымдык санжыргалуу тарыхында саресептелип иштелип чыгып,  мезгил сынынан өткөн, «Адам уулунун канткенде Адам болушу жөнүндөгү»  анын философиясы менен адеп түшүнүктөрү, таалимчилик тажрыйбасы менен устаттык чеберчилиги – мына ушундай көөнөрбөс дөөлөттөрдүн […]

Мээрим Сайдилкан: Мени өлдү деп өрттөп, сууга чачып жибериңиздер

ЭССЕ Сүйүүнү өбүшүү менен чектеген заманда жашап жатабыз. ♦ ♦ ♦ Бир күнөө жасадым, уялуу менен күндө эсимден кетпеген, башымды ийилткен күнөө ал. Бирок мени дал ошол күнөө бактылуулукка жетеледи. ♦ ♦ ♦ Мени эң көп уялткан адамдар – ашыкча мактоого марыткандар! Жана мени эң ыңгайсыз абалга кептеген да ошолор! Эң чоң бушайманга салган да ошолор. ♦ ♦ ♦ Мактоо эмес, сын уккум бар. Мактоолор – ооз учунда дайым даяр учууга, а сынчы? Ал оор салмак менен айтылат. Ал тамыр […]

Кожогелди Култегиндин Анкарада жазылган жаңы ырлары

КЫРГЫЗСТАН Кыргызстан, кызыл жүзүң сыйырдың, кыйкырык-чуу түштүң далай, чыңырдың! Аңылдаса сайасатчы – шиш болуп алкымына келет азыр тыгылгың… Ожалышып… жетип алтын ачкычка, оолжугандар арбын жаңы баскычта. Кыргызстан, пачкаланып – бөлүнүп, кыйрап турсуң чөнтөктө да, капчыкта… Сен ишенген төбөлдөрдүн не дарты? Жете албадың чекке – желип жете алчу. Кайран калкты атышканда Ак үйдөн кан аарчып сен – болдуң бырыш бетарчы. Ойдо жокко, Кыргызстан, жанаштың, орус, казак аймагында талашсың – көчөлөрүн келесиң эх-х шыпырып көккө сунган колу менен Манастын… Чийбаркыттай жупунусуң ыраңы […]

Усубалиев  диктатор  болгон  эмес,  тактеке  болгон

КОМУЗУН МОСКВА ЧЕРТКЕН Белгилүү адабий сынчы, омоктуу окумуштуу Салижан Жигитов менен публицист Алым Токтомушевдин бул маеги учурда Турдакун Усубалиевди кыргыз элинин пайгамбары көрсөткөн тарыхка кылчайбас тазбайматтарды артка кайрылып ой калчатабы, жокпу, билбейбиз, тек Кыргызстандын саясый тарыхына тереңден үңүлбөгөндөр үчүн акыйкат кептин ажарын ачаар бул маек-дүкөндүн маани-маңызы бүгүн да эскирбегенинен шегибиз жок. Акыл чөйчөгү толук окурмандардын ой элегине сала турган бул маек «Асаба» гезитине 25-август, 2000-жылы жарыяланган экен. Көз жүгүртсөк, эскирбептир. Эсил кайран эки асыл – Салижан акебиз менен Алыкебиз жолдош […]