Атакул Жакыпов: Чексиз аалам жатат ойлуу унчукпай

Уйкусу жок түндөр караңгы, Убайымга жанды саламбы? Жарыкты издейм жаным талыкшып, Жылдызы жок түндөн алып чык. Опол тоодой канча кар басты, Ошол жарык – сүйүүм алгачкы. Окторулган дайра киринчү, Ошол жарык – сүйүүм биринчи… *     *     * Эшикте январь көктөмдөй, Эшилет күндүн шооласы. Кечээги күндүн, өткөндүн Ачкансып көркүн жоогазын. Иймейген орок ай көчөт, Ийилет талдын шоодасы. Өзүбүз анда – байчечек, Өзүбүз анда жоогазын. Катарлаш өскөн кырчын тал, Умтулуп көккө бой керет. Түбөлүк жашап турчудай, Тумандуу туюк ой келет. Кайгыдай жанга […]