Эзоптун тамсилдери кыргыз тилинде

Толготкон тоо Тээ илгери, алмуздакта бир окуя болуптур. Шаңкайган тоонун түпкүрүнөн үрөй учуруп дүңгүрөгөн онтоо угулат. Баары тоо толготуп жаткан экен дешет. Узун элдин учунан, […]

Жокту убада кылган адам

ЭЗОП  Тамсил  Бир бечара ооруп калат. Акыбалы күндөн күнгө начарлайт, аны айыктырып алууга дарыгерлердин да көздөрү жетпейт. Ошондо ал кудайга жалынып-жалбарат: эгерде айыгып кетсе, жаратканга […]

Түлкү менен арстан

ЭЗОП  Тамсил  Өмүрүндө арстанды көрбөгөн түлкү болуптур. Бир күнү ал арстанга капыл-тапыл кезигип калып, коркконунан жаны оозуна кептелиптир. Экинчи жолу да арстандын бет маңдайынан карп-күрп […]

Балдар үчүн тамсил

Эзоп Жапайы эчкилер жана малчы Малчы эчкилерин жайытка айдап жиберген бойдон жамбаштап жатып, малынын арасында жапайы эчкилер жүргөнүн көрөт да, кечинде баарын үңкүргө камап таштайт. […]