Балдар адабиятынын классигинен…

Жаныбарлар дүйнөсү Кылымдардын кыйрында, Он миң, жүз миң жыл мурда Санжыргалуу жер үстүн Айлантышып тургунга: Келемиштер, кериктер, Арстан, бөрү, эликтер, Жолборс, илбирс, куландар, Кескелдирик, жыландар,

Конкурска: Балдарга табышмак

№16 …Ай, Ай! Асмандагы алтын ай, Аскар – Аруу, Аппак, мөлтүр балдардай. Балга ороп, бал таңдай, Таңда чуркайт карматпай. Кана балдар тапкыла?! Табышмакты бир жаттай, Таппасаңар бир саптай. Ыр жазайын тил катпай… Ошол ырды калтырбай, Жаттагыла тартынбай…

Конкурска: Ат жабдыктары

№11 Атабыз аткан токуган, Ат жабдыкты билели, Азамат болуп чоңоюп, Алкынтып күлүк минели. Адегенде азоонун, Башына НОКТО катылат. Жылмышып баштан чыкпаска, САГАЛДЫРЫК тагылат. Ноктого ЧЫЛБЫР уланып, Ат МАМЫга байланат. Алкынган күлүк жоошуп, Азоосу бир ай жайланат.

Конкурска: Куйкаланган күн 

№ 9 Күнү-түнү  нөшөрлөп, Жамгыр  төктү  басылбай. Жүдөттү  го  апаларды, Маанайлары  ачылбай. Сагын  турду  желаргыдан, Бети-башы  туурулуп. Чыбык  атты  камчыланып, Ойной  албай  буулугуп.

Конкурска: Кейиштүү суроо

№8 Кечке маал. Эшик кар. Келе жатсам жумуштан. Кара жолдо үч бала, Каткырышып турушкан. Жакындашсам аларга, Жалынгандай үн чыгат. Топто күчүк. Топ кылып тебишсе, ал кыңшылайт…

Конкурска: Кимдики туура?

№6 Ойноп жатып  Аскат, Таштан. Коюшту алар чырды баштап. — Кедей атаң, коон саткан… Менин атам бай! — деди Аскат. — Менин атам коон сатса, Сенин атаң тоону саткан ! — -Ким айтты-ы-ы! — деди Аскат. Атам айткан, — деди Таштан.