Конкурска: Ат жабдыктары

№11 Атабыз аткан токуган, Ат жабдыкты билели, Азамат болуп чоңоюп, Алкынтып күлүк минели. Адегенде азоонун, Башына НОКТО катылат. Жылмышып баштан чыкпаска, САГАЛДЫРЫК тагылат. Ноктого ЧЫЛБЫР […]

Конкурска: Куйкаланган күн 

№ 9 Күнү-түнү  нөшөрлөп, Жамгыр  төктү  басылбай. Жүдөттү  го  апаларды, Маанайлары  ачылбай. Сагын  турду  желаргыдан, Бети-башы  туурулуп. Чыбык  атты  камчыланып, Ойной  албай  буулугуп.