Конкурска: Ат жабдыктары

№11 Атабыз аткан токуган, Ат жабдыкты билели, Азамат болуп чоңоюп, Алкынтып күлүк минели. Адегенде азоонун, Башына НОКТО катылат. Жылмышып баштан чыкпаска, САГАЛДЫРЫК тагылат. Ноктого ЧЫЛБЫР уланып, Ат МАМЫга байланат. Алкынган күлүк жоошуп, Азоосу бир ай жайланат.

Конкурска: Куйкаланган күн 

№ 9 Күнү-түнү  нөшөрлөп, Жамгыр  төктү  басылбай. Жүдөттү  го  апаларды, Маанайлары  ачылбай. Сагын  турду  желаргыдан, Бети-башы  туурулуп. Чыбык  атты  камчыланып, Ойной  албай  буулугуп.

Конкурска: Кейиштүү суроо

№8 Кечке маал. Эшик кар. Келе жатсам жумуштан. Кара жолдо үч бала, Каткырышып турушкан. Жакындашсам аларга, Жалынгандай үн чыгат. Топто күчүк. Топ кылып тебишсе, ал кыңшылайт…

Конкурска: Кимдики туура?

№6 Ойноп жатып  Аскат, Таштан. Коюшту алар чырды баштап. — Кедей атаң, коон саткан… Менин атам бай! — деди Аскат. — Менин атам коон сатса, Сенин атаң тоону саткан ! — -Ким айтты-ы-ы! — деди Аскат. Атам айткан, — деди Таштан.

Балдар акыны мейманда

Токтосун САМУДИНОВ КАСИЕТТҮҮ ЭНЕ ТИЛ Карылардын оозунда – Шекер, шербет, бал болгон. Эр жигиттин оозунда – Намыс менен ар болгон. Касиеттүү эне тил Аруу, назик сезимдей. Кылым бойлоп келесиң Кыргыз атын өчүрбөй. Бой тумардай санайбыз Кадыр тутуп өзүңдү. Көп колдонбос буюмдай Чаң баспасын сөзүңдү.