Адабий сын

«Добулбас үнү өчкөндө…»

Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы трагедиялуулук

«Чычкан аке, суу берчи…»

«Кош, Гүлсары» менен «Ак кеме» повесттери подтекст алкагында

Подтекст – тексттик категория

Кыргыз повесттериндеги подтекст проблемасы

Кыргыз адабиятында подтексттүү чыгармалардын жаралышында сырткы адабий таасирлер

Мар Байжиевдин «Башкалардын бактысы» киноповестиндеги подтексттин ролу

Айтматовду кайрадан окуганыбызда: «Бетме-бет»

Алтымышынчылардын «Айгашкасы»

Айтматовду кайрадан окуганыбызда: «Ак кеме»

Чыңгыз-тоого чыйыр жол

«Ак кеме» повестиндеги «Чыпалак бала» жомогунун идеялык-көркөмдүк функциясы

Изденүү кумары

Подтексттин теориялык маселелери