М.Байжиев жана анын чыгармачылыгы тууралуу

Айнура КАДЫРМАНБЕТОВА: Мар Байжиевдин «Башкалардын бактысы» киноповестиндеги подтексттин ролу


Карасөз

Арбак урду (аңгеме)

Бир кемпир (аңгеме)

Бир тоголок самын (аңгеме)

Жайсаң-эне жана өлүмдөн сактаган Андрей (аңгеме)

Жаңылуу (аңгеме)

Желмогуз (аңгеме)

Кылмышка бир секунд калганда (аңгеме)

Менин токочум (аңгеме)

Сокур ак чардак (аңгеме)

Тогузунчу май күнү (аңгеме)

Ууру катын (аңгеме)

Чапайдын курман болушу (аңгеме)