Публицистика

Жаңылануу зарылдыгы

Драма өнөрү – Шекспир доору

«Акыркы төөчү» — кыргыз аңгемесинин классикасы

Англис адабиятынын кыскача тарыхы

Акын-жазуучулар бийликке кол бала

Профессионал адабияттын жаралышы II


Карасөз

«Генийдин  кейпин эңсеп,  ойчулдун даңкын самап»

Өрүк комуз (шедевр)