Конкурска: Түгөнбөгөн суроолор (№3)

*     *     *

Ээрчип алып апасын
Бакчасына баратып…
Суроо берди түгөнбөс
Адатынча жадатып:

- Сиз да бала бакчага
баргансызбы?
- Барчымын.
- Биздин үйдө анда мен
Кимдер менен калчымын?

*     *     *

Беш жаштагы Нуралы
Менден минтип сурады:
- Бугулардын башына
Дарактар да чыгабы?

*     *     *

- Мунун аты – мамалак,
Сурай берип, жадатпа!
- Мамалакты тааныдым,
А папалак каякта?

ОКШОШТУК

Күн кылтыйып тоолордон
Төккөн жамгыр токтоду.
Конфет берсем, сооронгон
Бөбөгүмө окшоду.

БАШ БАЙГЕ АЛГАН СҮРӨТЧҮ

Сүрөтчүлүк өнөрдү
Колдогонду эп көрдүк.
Ошондуктан журналда
Байге-сынак өткөрдүк.

Таланттуулар көптүгүн
Биз да дайым самайбыз.
Эрегиште сыналды
Далай бала, далай кыз.

Ак кагаздын бетине
Кара боёк шыбалган.
«Конкурска, - деп жазыптыр, -
Боталиев Кубандан.

Тарттым, - дептир, - караңгы
Сарайдагы көмүрдү.
Ага кирип жашырын,
Уурдап жаткан негрди».

Ырас, күлкү келтирген
Бул бир кызык көрүнүш.
Баш байгени алганын
Туура дедик көбүбүз.

КАРЛЫГАЧТАР

Турдум таңда эртелеп,
Бетим жуудум шар сууга.
Уяларын сагынган
Келгин куштар кайтууда.

«Чырк-чырк» этип чымчыктар
Мага салам бергендей.
Кууп кармайт чымынды
Кудум тыйын эңгендей.

Жарык нурлуу күн тийип,
Жагалданган убак бу.
Карлыгачтар зымдагы
Кир кыпчыгыч сыяктуу.

ЖАЗ СҮРӨТҮ

Тийсе күндүн эрини,
Кар балкылдап эриди.
Буу көтөрөт кара жер
Кайнагансып чөгүнү.

Топ балдарга окшошуп,
Куштар учат топтошуп.
Чурулдашат, былтыркы
Уяларын жоктошуп.

Кара чыйырчык чочунбай
Сокону ээрчийт досундай.
Созолонот кызыл гүл
Ширенкенин отундай.

АК КОЁН

Бийлигин минтип алды жаз,
Антынан эми айныбас.
Сууларга толуп колоттор,
Күңгөйдө болду кар жылас.

Булутка башын матырган
Чокуда суук катылган.
Кар жатат арча түбүндө
Ак коён окшоп жашынган.

КАЙЧЫ

Уста темир эритип,
Жасады эки бычакты.
Бир туугандар көрүшүп,
Жайышты анан кучакты.

Ошол күндөн бөлүнбөй
Бир максатка бет алды.
Эки бычак дедирбей
«Кайчы» делип аталды.

БӨДӨНӨ

Жашынып бедеге,
Сайрайт бөдөнө:
- Чөп чөмөлө!
Чөп чөмөлө!
Чөп чөмөлө!

КЕҢЕШ БЕРЕМ

Кеңеш берем балдарга
Рогатка кармаган.
Таш толтурган чөнтөккө
Бул оюнуңар эң жаман!

Кырсык басып кокустан
Күнгө тийсе ташыңар…
Ысык неме куюлуп,
Күйүп калат башыңар.

КӨЛӨЧТҮН АРМАНЫ

Көлөч бир күн жашыды,
Көптөн берки арманы:
Төргө өткөзүп маасыны,
Өзү сыртта калганы…

САМООР

Өзүнчө эле тепейет,
Самоорго күлдүм.
Тумшугу анча өсөлек
Баласындай пилдин.

ЭМНЕ ҮЧҮН?

Арстан, жолборс кез келсе,
Коркпой мындай душмандан…
Кылбаса да эч нерсе,
Пил чочулайт чычкандан.
Буга себеп – сыягы,
Ийинге окшош кулагы.

БАЛА + ЧАК

Өсүмдүктүн, жандыктын
Бала кезин, жаш кезин
Элде кантип айтарын
Баардык балдар эстесин.

Кантип чечтик биз аны?
Анда кеттик! Мисалы:

Жаш карагай – БАЛА + ты,
Жаш жөжөчү? – БАЛА + пан.
Жаш бөбөкчү? – БАЛА + кай,
Жаш жаңгакчы – БАЛА + ка.

Кызык тура санасак,
Кыскача аты – БАЛА + чак!

КИМГЕ ЭМНЕ БЕРИПТИР?

Жаратылыш бериптир:
Крокодилге – тишти,
Аюу, пилге – күчтү.
Гориллага – түктү,
Носорогго – мүйүздү,
А жирафка – жиликти.
Эчки эмерге – тилди,
А булбулга – үндү.
Гүлгө – жыпар, атырды,
А адамга – акылды.

http://www.ruhesh.org/2020/02/14/baldar-adabiyaty-boyuncha-zha-y-konkurs/

Комментарий калтырыңыз