Конкурска: Бөбөк кыш (№13)

ПОЭМА

Сонодой сонун кыш,
Сомдолуп тоңду муз.

Карасам адырды,
Ак чапан жамынды.

Ойдуң, жар кийген тон
Тескери жана оң.

Бакка бай кыштакчам
Ак, мамык тумакчан.

"Чанаңды тебе бер" -
дегенсийт теребел.

Күн суук, ичикий!
"Үшүбөй, ичик кий" –

Чоң энем ушундай
Кеп козгойт кышын-жай.

Бөбөгүм - бешикте,
Атакем - эшикте.

Упузак, кайдадыр,
А балким, сайдадыр.

Кычырайт көпүрө,
Ким-бирөө өтүүдө.

Кишенеп, кар кечип,
Кечсе да шар кечип,

Жортконсуйт торкашка,
Из түшкөн жол башка.

Эх, ага жетпестен,
Эрбеңдейт эшекчен.

Тоокко чачсак дан,
Туш-туштан талашкан...

Чымчыктын карды ач,
Чырылдайт жылаңач. \

Байтерек дардаят,
Карааны калдаят.

Жагымдуу жайдагы,
Чардаган жайдары.

Баягы көнөк баш,
Денеси сенек таш.

Бака жок бак эткен...
А бирок, как эткен

Каргалар бутакта
Олтурат бул чакта.

Асманда жылтырап,
Жүлжүк көз күн турат.

Чарчоону билбей эч,
Күн сайын таңды-кеч

Тепкеним - жылгаяк,
Көк музда бут таят.

Күчүгүм кубалайт,
Куйругун булгалайт.

Болотбек, Асылбек,
Бою узун Касымбек,

Жаныбек, Каныбек,
Жанагы Аалыбек,

Дарбыз баш Айдарбек,
Досторум абдан көп.

Медеркул, Атантай,
Мен, Үсөн, Асанбай,

Топтолуп, топ болуп,
Тим эле шоктонуп,

Оолугуп ойнойбуз,
Оюнга тойбойбуз.

Айнагүл, Жайнагүл,
Апакай Сайрагүл,

Арапат, Шарапат
Алгалап баратат.

Кышкы күн кыпкыска,
Үйүнөн ким чыкса,

Зыпылдап оойт түш,
Зырылдап ооруйт тиш!

Кайрадан кеч кирет,
Ээн сай эчкирет.

Апабыз чакырат,
Кечиксек бакырат.

Так салып сезимге,
Айылдын четинде

Мышыктар кайгырат,
Көз жашы тайгылат.

Шамалга кошулуп,
Ый барат созулуп.

Сыртта аяз күчүндө,
Кыш чилде үчүн, ээ!

Калчылдап-титиреп,
Коңшумдун ити үрөт:

"Ав-ав-ав, ув-ув-ув" --
Арылдап, жулунуп.

Карыган карышкыр,
Кыр ашып, басып шыр,

Кашарга баш бакты.
Карайтып каш какты.

Күрөң уй корккондой,
Ансыз да үрккөн кой.

Куу түлкү Ороздун
Койкойгон корозун

Көтөрүп баратса,
Ой туулат: "Таң атса,

Кайсы зат эң катуу
Кыйкырат: "Куук-каг-куу!"

Өңдөгү бул жорук
Жалганга туш болуп,

Калса экен деп турам,
Сөзүмдө бек турам.

Шам күйгөн терезем
Шаңданат дембе-дем.

Жакындан, алыстан,
Капилет, капыстан

Көргөн бүт жылдызым
Күлмүңдөйт тымызын.

Кетипмин мемиреп,
Чычкан не кемирет?

Тешиктен чыккандын,
Данга тон бычкандын

Тиштери кетикпи?
Кемшийген өтүктү

Өчүгүп кажыптыр,
Өңдөн куп азыптыр.

Чый-пый-чыйк!.. Бул үнгө
Мый кулак түрүүдө.

Уйкуга камынып,
Шейшепти жамынып,

Жомогун апамдын
Жай тыңшап жатамын:

"Бар экен, жок экен,
Ач экен, ток экен..."

Ушинтип уланган,
Кыр ылдый куланган

Кызыкка батамын,
Башымды катамын.

Аңгыча, көрөм түш,
Арыба, Бөбөк кыш!

«РухЭш» сайты келечекте ою жатык, тили жетик муунду тарбиялоо максатында аталган конкурска демөөрчүлүк көрсөткөндүгү үчүн Кыргызстандын JIA Бизнес-ассоциациясына терең ыраазычылык билдирет! О.э. өлкөбүздүн экономикалык өсүшүнө гана басым жасабастан, келечек муунга көркөм-мураска калар улуттук адабиятыбыздын бүгүнкү абалына кайдыгер карабаган бизнес чөйрөсүндөгү мекенчил ишкерлерге жана өндүрүшчүлөргө жалпы улуттук адабияттын өкүлдөрүнүн атынан терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз!

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз