Болот Назар: Саясый санат

Капсалаңдуу бул күндү
Кандай айтсам жарашат?
Элдин башын айлантып,
Эмики биздин саясат:
Энчилерге бөлүшүп,
Эмине болуп баратат?!
Бир өрөөндү башкарт деп,
Бирөөлөр бийлик талашат.
Бир бирин жакшы билгендер,
Бирөөлөрүн камашат.
Биртике тыйын берсе эле,
Кайра үйүнө таратат.
Көсөмдөрүм коюшкан
Сценарийи эң начар –
Спектаклдер жадатат.

Кечилдин ханы Цзиньпин
Керемет долбоор баштайбы –
Көлөмдүү узун жол курса,
Көбүрөк акча сарптайбы?
Кытайдан келген товарды
Түшүрүп кала бербестен,
Жүктөөнү дагы тактайлы.
Темир жолдун тилкеси
Гансудан тартып Ташкентке
Курулмай болуп жатпайбы.
Өлкөгө жакшы болмок да,
Өкүмөткө таңгалам, –
Өнүгүү жолго баспайбы!
Эх чиркин, ошол темир жол,
Эркеч-Там менен каттайбы?
Эрендерде мээ болсо
Элине салбай нак кайгы...
Тонналаган жүктөрдү
Торугарттан бери тартпайбы!
Ошондо Түндүк, Түштүккө
Түзүшмөк жакшы жагдайды.
Калласыз биздин эрендер,
Калдайган ушул долбоордун
Кадырын билбей жатпайбы!
Кадрды алмаштыргыча –
Каңгайлардын ханына
Карымтасын айтпайбы!
Бийликти бөлүштүргөнчө –
Бирдиктүү ишке шашпайбы!
Кокую – биздин бектердин
Коюн-колтук шайлоодон
Колу бошобой жатпайбы!

Кайран биздин өлкөбүз,
Кадырлуу империялардын
Ишенимин актабай,
Итпайы болдук алардын.
Туруктуу болбой бийлигиң,
Туткунубуз, каралдым!
Азабын бир күн тартабыз,
Туруксуздук абалдын.
Качандыр ашы төгүлөт,
Калпыс турган казандын.
Инвестиция дегендин
Ишбалдасын чыгардык.
Иши да бүтөр базардын,
Шериктеш өлкөлөр менен
Шерик болбой калармын.
Ханың менен бектериң
Келишимге кол коюп:
Керемет айтып кабарын,
Каптап алып акчаны
Качып кетип атышса,
Ханым деп жүргөн адамың...
Кытай, Орус, Батышың
Бизди
Кылтыңдаган элби деп,
Эми
К... дагы бербейт аларың,
Өлкөсү болсок кантейин,
Караңгы, кемпай, даңкесе
Ууру, жемкор, наадандын.
Ары жагын иштин түшүнбөй
Атаганат арман эл,
Бозоргон жерди иштетип,
Болобуз качан багбан эл?
Депутат санын кыскарт деп,
Дүпүлдөйсүң балбан эл.
Депутат болуп алгандар
Жепутат болуп кетишип,
Үмүтүң улам чоңдордон
Үзүлгөн да албан эл.
Тордон торго чалынып,
Тоорулдуң го кайран эл!
Түпкүрүн ушул иштин да
Түшүнбөдүң аңгал эл.
Депутат санын кыскартуу –
Деги эле кимге пайдалуу?
Деги айтайын анда кел!

Аз болсо депутаттарың,
Азганак топту башкарар, –
Андале кокуй, Акүйдө
Ажыдаар анык баш багар!
А көрөк эл деп чыркырар
Депутат саны көп болсун,
Жепутаттарга каш кагар.
Ансыз да бизди сырт жактан –
Алсыздандырып башкалар:
Кремль турат кол кезеп,
Кичиртип бизди таштаган...

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз