Жумагул СААДАНБЕКОВ: Адам тагдыры Айтматовдун философиясында

Кылымдарда бир жаралуучу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун теңдешсиз бир өзгөчүлүгү – ал көркөм сөздүн гана устаты эмес, ал улуу ойчул, философ – экзистенциалист. Экзистенциялык философия – бу адамдын жашоо философиясы, жашоо бактысы, жашоонун азап-тозогу. Анын күчү – кандайдыр бир айаң – белгини, символду, легенданы же жомокту пайдаланып, адамзатты түбөлүк зарлантып, келген «каргашалуу» проблемалардын түпкү маңызын көркөм сөз менен, поэзия менен шөкөттөп ачып бергенинде. Мисалы, Айтматовдун кѳлѳмү чакан чыгармасы «Чыңгызхандын ак булутунда» хан жортуулга аттанганда, асманда бир үзүм ак булут анын маңдайына […]