Бурулкан БАКЕЕВА: Афган чалдын героини

АҢГЕМЕ Зеровшо чал очорулган белин ушалай берип төшөгүнөн туруп чөп алачыгынан эшикке чыкты. Таң атып калганы менен бийик, кызгылт чаптуу тоолордун чокусуна күн тие элек мезгил. Эртең мененки сыдырым желаргы, түркүн чөптүн жыты, ар түрдүү паренделердин сайрашы, алачыктын жанынан агып жаткан булак шылдыры, тунук көк асман афган чалдын көңүлүн кушубак кыла, эшик алдынан тээ тоо түбүнө чейин созулган апийим айдалган талааны карап тура берди. Апийимдин тамыры терең кетип, өңү бозомук тарта, жашылтым жалбырагы калың өсүп, бир түбүндө жыйырмага чейин богок […]