Саул Абрамзон: Кыргыз элинин дыйканчылыгы

Кыргыздардын чарбачылыгы бир беткей өнүккөн эмес. Кыргыздардын малчылыгы дыйканчылык, анан анча-мынчалап аңчылык кылуу менен да айкалыштырылган, чындыгында ал комплекстүү мүнөздө болгон. Анткен менен кыргыздардын ар түрдүү топторунун чарбачылык багыт алуусу бирдей болгон эмес. Азыркы кездеги кыргыздар мекендеп турган аймакта дыйканчылык маданияты алда качантан эле болгон. Ал байыркы мезгилде Ферганада кыйла өнүгүүгө жетишкен; биздин заманга чейинки 1-миң жылдыктын экинчи жарымында дыйканчылык маданияты Чүй өрөөнүндө гүлдөө мезгилин башынан өткөрүп, ага Согдадан келген дыйкандардын таасири тийген. Моңголдор мезгилинен кийин түндүк Кыргызстанда дыйканчылыктын толук […]

Котормо таануу терминдеринин кыргызча-орусча-түркчө түшүндүрмө сөздүгү

Таалайбек АБДИЕВ Редакциялаган филология илимдеринин доктору, профессор Салижан ЖИГИТОВ Сөздүктө котормочулук менен тилмечтикте колдонулуучу терминдер аныктамасы менен берилди жана зарыл учурларда мисалдар да келтирилди. Терминдердин түркчө жана орусча аталыштары да көрсөтүлдү. Сөздүк котормочуларга, тилмечтерге, тилчи адистерге жана жалпы эле тилге кызыккан окурмандарга арналат. Абзацтык-фразалык котормо (paragraf-cümle çeviri; абзацно-фразовый перевод) – ырааттуу котормонун жөнөкөй-лөштүрүлгөн бир түрү. Мында тыңдоодон кийин текст бүтүндөй которулбастан, фраза же абзац түрүндө которулат.             Автордун котормосу (yazarın kendi tercümesi; авторский перевод) – түпнуска тексттин автору тарабынан аткарылган […]