Гүлзина МЫЙЗАНБЕКОВА: Ак седеп

АҢГЕМЕ Толукшуган жайдын күнү. Абасы таза, суусу тунук кадимки  Ак-Сай жайлоосу. Жашыл шибердин үстүндө чалкасынан түшүп жаткан Жылдыз Жараткандын чебер колдорунан жаралган табиятка суктанып жаны жыргап ушунчалык бактылуу. Ушундай жымжырттыкты  аттын жай басып келаткан дабышы бузду. Жылдыз ордунан тура калып ашыгы  Эсендин келатканын көрүп сүйүнүп кетти. Алдынан утурлай баскан Жылдыздын назик колдорунан кармап  Эсен атынан ыргып түштү да, анын саамайынан сылап, чекесинен өөп, кырдан  терип келген атыр жыттуу гүлдөрүн сунду. Жылдыздын көздөрү жайнап, шыңга бойлуу кең далылуу Эсендин кучагында, анын […]