Акылбек Атабаев: «Көк-Бөрү» оюнунун жаралышы

Болгон окуянын негизинде жазылган жомок Илгери-илгери  өткөн бир заманда,  Манас баатырдын  дооруна чейин, Алай тоолорун ары жагы, Тибет тоолорун бери жагында, Акбалта, Жакып*  жердеген,  дүйнөнүн чокусу аталган, Сарыкол* өрөөнүндө, төбөсү асман  тиреген, Опол-Тооснун* этегинде, кой үстүндө торгой жумуркалаган бейпил заманда, санаса сан жеткис малы бар, Жанузак деген бий жашаган экен. Өмүрү узун болсун деп, атасы мазар тайып жүрүп тапкан жалгыз уулунун атын Жанузак койуптур дешет.  Жанузак бий күздөөгө Опол-Тоого көчүп келген кезинде адамды таң калтырган бир окуя болуптур. Кеч күүгүм […]

Акылбек АТАБАЕВ: Ислам динине чейинки кыргыздардын нике кыюу эрежеси

«Ала жипти аттаба» деген сөз эл арасында кеңири айтылып келет. Бирок мааниси боюнча эмнени түшүндүрөрүн билдиргени  менен эмне үчүн ушинтип айтылып калганына көңүл бурулган эмес. Дал ушул «ала жип менен кыргыз эли ислам динин кабыл алганга чейин нике кыйып келишкен». Негизги сөздөр: ала жип, ислам дини, нике, бата, азан, даарат, Умай эне, күйөө таңуу. Выражение «Ала жипти аттаба» — (не перащагни пёструю нить) широко распространено среди народа. Но зная что оно означает никогда не обращали внимания на то почему так […]