Насыпбек АСАНБАЕВ: Ансыз да бүт жедиң, бүгүн балаң жесин

Эл-журт бүгүн балдарды коргоочу күн экенин билесиңерби? Алдагы мотурайган, моймолжуган, томпойгон, борсойгон, быйтыйган, кыйтыйган, чыпыйган, тыпыйган балдарды коргоо күнү бүгүн. Бирок карышкырдан да, желмогуздан да, шайтан-шабырдан да эмес, так ушул бизге окшогон тартайган, шалпайган, челейген, дердейген, мылжыйган, тыржыйган, үңкүйгөн, дүңкүйгөн, өлгүдөй жеген, жарылчудай ичкен, тарактаган, шарактаган, ылжыган, жылжыган, келжиреген, дөлдүрөгөн, саткын, соргок, таш боор, сараң, көк мээ чоң кишилерден коргоочу күн. Туура, биз аларды коргошубуз керек. Жок, алар үчүн эмес. Жок эле дегенде өзүбүз үчүн коргошубуз керек. Алдагы шалпылдата ичип […]