Олжобай ШАКИР: Сын жанрынын корифейи Даутовго кара күч колдонгон адабий мутант

«Эси жоктор отоо чөптөй: урук сеппесең деле өсө берет» Даниил ЗАТОЧНИК Жаратылыштын чырмоок чөбү сыяктуу эле адабият, маданият майданында бирөөгө жабышып бой көтөргөндөр болот. Алар […]

Ризван  ИСМАИЛОВА: Сыздады жүрөк кулундай ойноп туйлаган…

АҢГЕМЕ-БАЯН Бисмиллах ир-рахманир-рахийм! Сегиз жүз токсон тогузунчу жылдын рамазан айында он эки жаш курагымда Фергана аймагынын падышасы болуп калдым. Фергана – бешинчи иклимдеги (орто кылымдагы […]

Батыш менен Чыгыштын руханий көпүрөсү Жалалиддин Руми

Абдыкерим МУРАТОВ Дүйнөлүк адабияттын классиктери аталып жүргөн Абдурахман Жами, Алишер Навои сыяктуу улуу устаттар өз устаты катары Жалалиддин Руминин атын аташкан. Анын чыгармачылыгына дүйнөлүк илимий […]

Абдыкерим МУРАТОВ: Чындык издеп дүйнөнү чарк айланган Машраб дубана

УЛУКТААНУУ Чыгыш поэзиясында адам, анын тагдыры, кызыл ыраңдай кашкайып көрүнсө, мына ошол дүйнөкарашта, ааламтаанууда инсанийлик, б.а. адамгерчилик баш планга чыгат. Адам, чыгармачыл киши бүт Көк, […]