Жетиген АСАНБЕК: «Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт» – адамзатка рухий аманат

Ушул чыгармасы аркылуу Айтматов эмнени айткысы келгенин ар бир окурман өзү үчүн өзү таап алар. Мага эмне дегени менен бөлүшкүм келди. Эмнени түшүнгөнүмдү, эмнени көрүп-тааныганымды айтыш үчүн, чыгарманын айрым жерлерин кыскартып баяндадым. Повесттин өзүндө белгиленгендей чыгарма 1976-жылдын декабрь, 1977-жылдын январь айында, Байтик айылында жазылып бүткөн. Повестте сүрөттөлгөн деңиз жээгиндеги бөксө тоолор боорунда ала-телек болуп жаткан кары менен ала дөбөттөй болуп көрүнөт. Деңиз аңчылыгына чыккан мергендер ал боорду ала дөбөт деңиз бойлой узатып келатат деп, көрүнбөй калган кезде үйгө кайтты деп, […]

К а м ч ы 

Ысмайыл КАДЫРОВ АҢГЕМЕ — Атсалоомуалейкум! — деди бала табылгынын кыйылган учунан оң колу менен тутамдай кармап. — Алейкума атсалом! — деди ата оң колун баланын колуна улаштыра табылгыны тутамдап. — Кайда барасың? — Бала сол колу менен атасына кол улаштырды. — Камчы сапка. — Атасы баланын сол колуна колун улаштырды. — Бар болсо бирди кыя кел, жок болсо жообун айта кел, — деп бала оң колун кайрадан атасынын сол колуна улаштыра тутамдады да, табылгыны кыйып кирди. Бул байыртан келаткан камчы […]