Жылкычы ЖАПИЕВ: Короз эмне үчүн кыйкырат?

ЖОМОК Бул илгери-илгери болгон экен. Ал убакта деле күндүзү асмандан Күн нуру чачырап, түндөсү миң-сан жылдыздар жыбырап, Ай каалгып жылчу экен. Анан күн менен түн улам алмаша берип, ай, айлардан жыл, жылдардан кылым куралып, бу жомок да тээ байыртадан биздин күнгө чейин жетип туру. Ошол илгери-илгери канаттуу куштар өздөрүнчө бир хандыкка баш ийип, алардын ханы Жору болуптур. Жору хандыкка карөзгөйлүгү менен жетет. Ал мындайча: Мурда куштар өз алдынча,эркин жашачу экен. Бүркүт бир күнү болот тырмагын чечип коюп күнөстө уктап жатканда […]

Азуулуу болбойт күнөөлүү

Жан де Лафонтен (1615-1695) ТАМСИЛОГРАФИЯ Аңтарылып кара жер, Асман кулап түшкөндөй… Айбанаттар дүйнөсү, Аябай суук кеп укту: — «Башкаларды жегендер», «Баш күнөөлүү» — аталып, «Башы кетет», — деп укту. Карышкыр угуп калчылдап, Түлкү калды түштөнбөй. Жору-кузгун жоголду, Жомок жашоо бүткөндөй.