Көгөөн чиркейге шерик эмес

Украин жомогу Көгөөн эки жагын каранып учуп барат, а чий түбүндө көлөкөлөп чиркей отурат. Көгөөн айтат ага: – Жүрү тууган, бирге учабыз! – Йе, сага жакшы, денеңдин баары кабырга. А менин курсагым чоң үчүн күндөн корком.