Төлөндү АКМАТОВ: Жеңе

АҢГЕМЕ Боз түшүп, күн ысык. Шаардын киши толгон көчөсү менен кемселин каруусуна илип, колуна кичине чемодан кармаган жигит ылдамдай басып автостанцияга келди. «Кара-Балта! Кара-Балтага ким барат, бир орун бар!», «Пржевальск», «Рыбачье», «Моголго-Мо- голго!» Бир орун бар Моголго!» деп ары-бери басып таксинин шоферлери үн салышат. Дүрүлдөп каршы-терши өткен машиналар. Кайда көз чаптырбагын, кыймылдаган калайык: бири көйнөк кийип, жылаңбаш жеңил жүрсө, бири түлкү тумакты баса кийип ичикчен, бирлери ала топучан, чапанчан. Кассанын алдында котолошот. Жанагы жигит кассага жетип акчасын сунду: — Моголго […]

Аялдар ойсокелигин карматарда уялымыш этет

Дени ДИДРО (1713-1784), француз философу жана жазуучу   Аялдар бири-бирин көралышпайт, бирок бири-бирине болушканга келгенде баары уй боор келишет. * * * Канчалаган адамдарды бактылуу кылган адамдан өткөн бактылуу жан жок.

Ойношчул аялдын сыры…

Жан ЛАБРЮЙЕР (1645-1696), француз жазуучусу  Биздин түбүбүзгө врачтар эмес, эмчи-домчулар жетет. * * * Ыйкы-тыйкы чала акылдан ырбайт. А акыл ашынган кезде, адам өзү эле ыйкы-тыйкыдан кача баштайт. * * * Бир ойнош күткөн аял өзүн-өзү ойсоке санабайт. Ойношторуна эсеби жетпей калганда гана ойсокелигин бираз моюндайт.