Сократ, Платон  жана биз

— Дүйнөдө нечен деген залкар ойчулдар өткөн! Чыгыштан да, Батыштан да! А эмне үчүн Платон? — Себеби, улуу америкалык ойчул жана жазуучу Ральф Эмерсон айткандай: “Бүт философия, бул – Платон жана Платон, бул – бүт философия. — Демек, философияда кандай гана багыттар өнүкпөсүн, Платондун чыгармаларында ошонун баары чагылдырылган турбайбы! — Так ошондой. Платондун чыгармалары драма, диалогдор турүндө берилгенине карабастан, андан биз метафизика, гносеология, онтология, эстетика, этика, саясый философия, аксеология, герменевтика, экзистенциализм, психология, прагматизм, жада калса Фрейддин психоанализин да табалабыз. — […]

СОКРАТ

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП Б.з.ч. 469-399-жылдары жашаган байыркы грек философу Сократ адамдар менен маектешүү аркылуу акыйкатка жетүү методу менен иштеген. Ал өз окуусун оозеки баяндаган. Сократтын философиясынын негизги максаты болуп чыныгы жыргалга жетүүнүн жолу катары адамдын өзүн өзү таанып билүүсү саналган. Жакшылык дегенди билимдүүлүк же акылмандык деп эсептеген. Ал адамдар менен сүйлөшкөндө даяр билимди таңуулабай, талаштуу суроолорду берип, ойлонууга аргасыз кылып, ошону менен чындыкка келип, суроолорду чечмелөөгө аракеттенген. Байыркы натурфилософияны чанган, ой жүгүртүүнү, аң-сезимди алдыңкы планга койгон. Ал суроо бергенде жакшылык, […]

Олжобай ШАКИР: «Конфуций, Сократ, Диоген & Галдир»

АҢГЕМЕ Конфуцийди Кун Цю десең да жарашат, Конфуций десең да жарашат. Кандай айтсаң жарашат. Ага баары жарашат. Тиштеринин арасы ачылып, орсоюп турса да жарашат. Бизге жарашпайт. Орсойгон тиштен уялабыз, ооз ачпайбыз. А Конфуций оозун кандай ачса жарашат. Ошонүчүн уяла турган жөнү жок анын. Оозунан чыккан кептин баары терең, биздики тайкы, биздики тайыз. Бизди уят кылган ошол тайкылыгыбыз, тайыздыгыбыз. Тиштерибиз орсоймок түгүл күрүчтөй тизилип, таптатынакай жаркырап турса да жарык чачпайт, биздин оозубуздан акылга шоола тамаар кеп чыкпайт өмүрү. Адам баласына күн […]