Атантай АКБАРТЕГИН: Суу ордуна күлкүң сурайм өлөрдө

АРГЫМАК Ажалдан нечен куткарып, Бешик да болгон сынаакы, Аргымак бизде – кыргызда Кичи – Ата Мекен сыяктуу. Көк чапчып, жаны октолуп, Комуздай үнү шаңгырап, Өң […]

Жамалбек ЫРСАЛИЕВ: Кара кыз

АҢГЕМЕ Байчечекей гүлдөп, 1983-жылдын жазы келди. Биз дагы байчечектей термелип тестиер курак кезибиз. Капталкы кошунабыз Маамытбек атамдын эжеси бар, Батыш эже дейбиз. Ал киши Маамытбек […]

Назым ХИКМЕТ: Үч жигит жөнүндө жомок

Менин уулума биринчи жомок Балам, бар экен, жок экен, дүйнөнүн үч жак четинде, бири биринен алыста, бир курактагы, бойлору да тең үч жигит жашаптыр. Дүйнөнүн […]

Коркок коён

Бурят жомогу Башында коён баарынан коркчу экен. Асманда учуп бараткан канаттуулардан да, жер бетинде кыбырап жүргөн жандардан да, а түгүл кибиреген чычкан көрсө да селт […]

Суу каптаган сарайдын ыры

Кубатбек ЖУСУБАЛИЕВ (Бригадир Кулжанбектин аңгемелеринен) Жайында Үкөктүн боюндамын. Май-Булакта суу сугарып жүрөм. Шамал болуп атат. Уйгу-туйгу болуп, жата калып, тура калып, мөңкүп тура калып, өркөчтөнгөн […]