Атантай АКБАРТЕГИН: Суу ордуна күлкүң сурайм өлөрдө

АРГЫМАК Ажалдан нечен куткарып, Бешик да болгон сынаакы, Аргымак бизде – кыргызда Кичи – Ата Мекен сыяктуу. Көк чапчып, жаны октолуп, Комуздай үнү шаңгырап, Өң түгүл мени түштө да, Азгырат ошол аргымак. Келет да окуранып ал, Ийниме жалы төгүлө, Колумду жыттайт жаныбар, Кадалып көзү көзүмө. Тизгинди каксам шарт анан, Титирей түшүп аргымак, Турнадай тизип мезгилди, Туяктан ала салдырат. Көгүчкөн болуп күлүктүн Көкүлү көккө талпынат. Ээрден жулуп кетчүдөй, Этектен шамал тарткылайт. Утурлай чуркап узун жол, Шилтенет буттар кылычтай, Түйүлүп күлүк муштумдай, […]

Жамалбек ЫРСАЛИЕВ: Кара кыз

АҢГЕМЕ Байчечекей гүлдөп, 1983-жылдын жазы келди. Биз дагы байчечектей термелип тестиер курак кезибиз. Капталкы кошунабыз Маамытбек атамдын эжеси бар, Батыш эже дейбиз. Ал киши Маамытбек атамдын улуу кызынын бир кызын, ортончу кызынын бир кызын багып алган. Бири биз менен окуган Майрамкүл деген кара кыз. Майрамкүлдүн атасы оорулуу болуп калган Кожобек деген жездебиз эле. Ал болсо өйдө-төмөн сүйлөп, “Макуну издеп келдим” деп келип калат. Макуну катып көрсөтүшпөйт. Кечки автобус келгенче чыгарбай турушат. Анан мурду бучуйган сары автобус онтогон уйдай бышылдап келип […]

Назым ХИКМЕТ: Үч жигит жөнүндө жомок

Менин уулума биринчи жомок Балам, бар экен, жок экен, дүйнөнүн үч жак четинде, бири биринен алыста, бир курактагы, бойлору да тең үч жигит жашаптыр. Дүйнөнүн үч жак четинде, бири биринен алыста жашаган жигиттер эч качан бири бирин көрбөптүр жана бири бири тууралуу угушпаптыр дагы. Балам, дүйнөнүн үч жак четинде жашаган жигиттер бир жылда, бир күндө жана бир саатта туулган журтун калтырып, Өлбөстүктүн ташын издеп жөнөшөт. Укканга караганда, алар Өлбөстүктүн ташы эчендеген тоолордун жана өрөөндөрдүн ары жагындагы кан толгон кудуктун ичинде […]

Коркок коён

Бурят жомогу Башында коён баарынан коркчу экен. Асманда учуп бараткан канаттуулардан да, жер бетинде кыбырап жүргөн жандардан да, а түгүл кибиреген чычкан көрсө да селт этип алчу тура. Ошол коркоктугуна арданыппы, уялыппы же жаратканга нараазы болуппу, айтор бир күнү ыйлап кириптир: — Жер жүзүндө менден өткөн коркок жан жок. Ушундан көрө азыр шар аккан сууга боюмду таштап өлөм же отко күйөм! Коён өлүмгө баратты. Чуркап баратты. Өлгөнү баратты. Баратып эле токтоп калды. Ал корккуча болбой эле башка бир нерсе андан […]

Суу каптаган сарайдын ыры

Кубатбек ЖУСУБАЛИЕВ (Бригадир Кулжанбектин аңгемелеринен) Жайында Үкөктүн боюндамын. Май-Булакта суу сугарып жүрөм. Шамал болуп атат. Уйгу-туйгу болуп, жата калып, тура калып, мөңкүп тура калып, өркөчтөнгөн деңиздей болгон арпа талааны карап отургам… Кадыркул, Асанкул, Сапар болуп келип калышты. Депутат Асандын үйүн Соң-Көлгө көчүрүп баратышыптыр. Машинага жүктөп алышыптыр. Үчөө келип калышты. Суу байлап чарчап отургам… Эки жол бар. Бири алышты тебелеп өтөт. Бири тебелебей өтөт. Чарылдашып кеттик. «Эй, буерден кечпе, жырып кетесиң, менин оозуму жыргандай болосуң, суу токтобойт, убара болом, суу тиги […]