Жылкычы ЖАПИЕВ: Сыйкыр сөз

ЖОМОК Айбек атасына күндө жомок айтып бер дейт. Атасы билген жомокторун айта берип, анысы түгөнүп калды. Дагы бир күнү жомок айт деп кыйнаганда атасы жомогун […]

Түлкү, жолборс, аюу, карышкыр

Кыргыз жомогу Жолборс, карышкыр, түлкү, аюу — төртөө жолдош бодду. Тапканын ортого салып, оокат кылмакка убада кылышты. Анан жолдо келатышып, төөгө кезигишти. Төөнү да «бизге […]

Түлкү менен Турна

Украин жомогу Күндөрдүн бир күнүндө Түлкү менен Турна токойдон кезигип, достошуп калышат. Түлкү Турнаны конокко чакырат: – Кел, – дейт, – Туке конокко. Сый көрүп […]

Тоголонгон токоч

Белорус жомогу Кыштакта эки абысын токоч бышырат, жегенге даяр болордо «токоч кимибиздики» деген эки катын кыжыңдаша кетет. Тигиниси да, мунусу да токочту бөлүшкүсү келбей, өзү […]

Мамалак баккан түлкү

Фин жомогу Аю өзүнүн мамалактарын бактырмакка «нянька» издеп жөнөйт. Токойду аралап жүрүп, карышкырга кезигет. – Кайда жөнөдүң, Аюке? – дейт кашабаң. – Мамалактарымды карай турган […]

Түлкүнү алдаган Короз

Шотланд жомогу Куйругун булаңдаткан, көздөрү шойком калтар Түлкү бир күнү байкатпай жортуп келет да, фермердин чарбасындагы семиз чаар Корозду бурдай сугунуп зыйт коёт. Мына анан, […]

Кырдын кызыл түлкүсү жана сыгырган-чөп үйгүч

Алтай жомогу Көк кашка булактын боюндагы таштардын коңулунда бир кичинекей сыгырган[1]-чөп үймөктөгүч жашаптыр. Ал жанындагы башка кошуна сыгыргандар сыяктуу эле тиши менен чөп кертип, анан […]

Түлкү менен арстан

ЭЗОП  Тамсил  Өмүрүндө арстанды көрбөгөн түлкү болуптур. Бир күнү ал арстанга капыл-тапыл кезигип калып, коркконунан жаны оозуна кептелиптир. Экинчи жолу да арстандын бет маңдайынан карп-күрп […]