Ырысбай Абдыраимов: ырлар

САРЫ ЧЫРМООК Табият билбей жаратып койгонбу? башка чөптөй сары чырмоок да ойгонду. Бийик өскөн чөп, даракты көралбай, же аларга түшүм, бой жактан жеталбай, көзү күйүп, бой узартканы козголду. Турса да борпоң жер, көңдө дамамат, өзүн ашкан акылдуу, бөлөктөрдү нөл санап, башкаларга тээ бийиктен карайт.