Баарыбыз үчүн: Жан-дүйнө дартына даба болор жомоктор

<<<<< Башы Штирлицев өзүнүн коркоктугун кантип жеңгендиги тууралуу жомок 9-15 жаштагы өспүрүмдөр үчүн. Ар нерседен корккон, өзүнө ишене бербеген, жалтаң өспүрүмдөргө арналат. Чечүүчү фраза: «Корком!» Айласы куруган Штирлицев Базилиону кармап алды да, мектепке көтөрчү баштыгын жонуна илип, ошол жардам берчүдөн бетер мышыкты бооруна бекем кысып алды. Аңгыча эле… — Мени эмне мыжыгасың?! – деген нааразы болгон ичке үн чыкты. Штирлицев таң кала тегерегин карады. Көчө мурдагыдай эле ээн, айланада эч ким жок. Базилионун жашыл көздөрү аны жаман көрүп карап турган. […]