Капар ТОКТОШОВ: Темике терме

Ит доктур Темирбек Алымбеков досум анда-санда ачкыл азгырып темине койгону болбосо албан адам, балбан акын. Теминсе бир жумалап теминет. Анан аяшыбыз аркандап коёт. Жемсөөсүнө жем түшүп кеткенсип бир далайга канат какпай, “асыл” бар жерден айланып өтүп, “бөтөш” бар жерде бөгүп жүрөт андайда. Башкалар “теминет деген ушу” деп обу жок теминет ко?.. Темике баштаганда аста-секинден баштайт: ар кайсы камокко башын тыга калып элүүдөн эңшерет. Анан жүзгө көчөт… Ошентип тегерек-четин “мүлжүп” бүткөндөн кийин аркандагы аттай улам арылап “оттоп”, шаарды айланып түгөтөт буту […]