Садык АЛАХАН: Казыбектин капастагы ырлары тууралуу

Казыбек казалчынын көркөм мурасын дыкаттап окуган адам биринчи кезекте таланттын тубасалыгын, ошондон улам ойдун тунуктугун байкап багат. Сүрөттөө объектисинин (түрмө, сүргүн) адаттан сырт бөтөнчөлүгү бул жерде ырчынын пайдасына чечилчү кошумча каражат катары эсептелинбейт. Биринчи кезекте, кайталап айтабыз, табият берген таланттын нукуралыгы менен бийиктиги гана ырчынын чыгармаларынын чыныгы нарк-насилин аныктап турчу касиет болуп эсептелинет. Муну Казыбек ырчы өзү да өтө жакшы сезген. Ошондуктан Алдым колго калемди Ак кагазды каралап, Алым келсе бир сөздү Айткым келет чамалап. Калк ичинде бир нуска Калса […]

Садык АЛАХАН: Арстанбек – айтыш өнөрүнүн улуу устаты (2-макала)

Арстанбектин көркөм мурасынын ичинде анын айтыш ырлары да өзгөчө орунга ээ. Бизге анын Чоӊду менен, казак ырчылары Кантарбай, Сүйүнбай менен болгон айтыштары келип жетти. Бул тексттердин таржымалы да өзгөчө кызык. Жакынкы күнгө чейин Улуттук илимдер академиябыздын колжазмалар корунда Арстанбек ырчынын айтыштары жөнүндө айрым маалыматтар гана бар болчу. Оӊдой берди болуп, улуу ырчынын бүгүн биздин колдо бар мурасынын көпчүлүгү капилеттен табылып калды. Кабай Абдырахман уулу деген айылдык мугалим Арстанбектин көркөм мурасынын сары изине чөп салып чогултуп жүрүптүр. Ал жөнүндө адабиятчы Б.Кебекова […]

Абдил ШЕРМАТОВ: Молдо Кылычтын казалдарын барактап…

Бүгүнкү улуттук жана дүйнѳлүк адабияттын бийик үлгүлѳрүндѳ тарбияланып, бирок китепке караганда Интернет менен гаджетке оп тартылып бараткан жаштар Молдо Кылычтын чыгармаларын жантыгынан жата калып окууруна кѳп ишене бербейм. Окубайт деп аларды күнѳөлѳгѳ да болбойт. Мунун объективдүү жана субъективдүү себептери кѳп. Ошолордун айрымдарын сомолоп айтсак, бүгүнкү дүйнѳ цифралык доордун тилкесине кирди, биз кааласак да, калаабасак да жаш муундар үчүн жаңы технологиялар чѳйрѳсү алардын табигый жашоо ыңгайына айланып, ошолордун ичинен жалаң онлайн режиминде жашоого ѳткѳндѳрү кѳбѳйүп барат. Ошонун натыйжасында муундан муунга ѳтүп […]

Наргиза УЗАКБАЕВА “Биздин максат – Чыгыш адабияты менен маданиятын кыргыз элине таанытуу” дейт

Маектешибиз “Чыгыш адабияты жана искусствосу” Басма компаниясынын” жетекчиси Узакбаева Наргиза азыркы жаштардын арасынан зээндүүлүгү, зиректиги, кылдаттыгы, кала берсе жетекчилик сапаттары менен айырмаланып турат. Жаш болсо да илим-билимдүү адамдардан турган бир компаниянын жүгүн көтөрүп, кыска убакыт ичинде алдыңкы басма компанияга айланта алды. Айта кетүүчү нерсе, мындай Басма компания Кыргызстанда алгачкылардан болуп ачылган кытай адабиятын, тарыхын, искусствосу менен маданиятын кыргыз тилинде сүйлөткөн редакциялык топко айланып чыга келди. Кытайдын Харбин университетинен билим алып, билимин кыргыз жеринде, кыргыз элинин пайдасына иштетип жаткан келечектин жылдызы […]