ЕВКЛИД

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП Байыркы грек илимпозу Евклид болжол менен биздин заманга чейинки III кылымдын башында Александрия шаарында иштеген. Анын өмүрү жөнүндө маалыматтар өтө эле аз. Биз ал Архимедден мурда жашагандыгын, Платондун мектебинен окуганын жана Птолемей биринчинин замандашы болгондугун гана билебиз. Евклиддин негизги эмгеги – “Негиздер” (латынчасы – “Элементтер”). Ал 13 китептен турат. Алар белгилүү бир схема боюнча: адегенде аныктамалар, постулаттар, аксиомалар, анан теоремалар, алардын далилдөөлөрү берилген. 1-4-китептери планиметрияны камтып, тегиздиктеги фигуралардын, көп бурчтуктардын жана айлананын касиеттери каралат; 5-китебинде пропорциялар теориясы […]