Гүлзада Станалиева: Өлүм аркылуу өмүр маӊызын ачкан чыгарма

Ч.Айтматовдун «Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт» повести терең философиялык чыгарма. Повестте төрт (үч эркектин жана бир кичине баланын) кишинин улуу деңизге балык ууга чыгышы жана табияттын катаал кырсыгына туш болушу адамдын өмүр сүрүүсүнүн маанисин, нравалык тандоо процессинин маңызын, өлүмгө болгон мамилени иликтөө үчүн трагедиялык жүйөө болуп берген. Жазуучуга калемдеши Владимир Санги айтып берген нивх элинин уламышы повестте ушул маселелердин тегерегинде ой жүгүртүүгө негиз берет. Чыгармада жай турмуштан суурулуп, деңизден олжолуу кайтабыз деген илгери үмүт менен чыккан мергенчилердин биринин да капарына […]

Гүлзада СТАНАЛИЕВА: Айтматовдун “Саманчынын жолу” повестинде  пейзаждын аткарган функциясы

Көркөм чыгармадагы пейзаж, анын  чыгармадагы орду, образдарды ачып берүүдө, чыгарманын идеялык концепциясын иштеп чыгууда анын көтөргөн жүгү тууралуу адабиятчы М.Борбугулов өзүнүн “Адабият теориясы” деген окуу китебинде мындай түшүндүрмө берет: “Ар кандай көркөм чыгармада сүрөттөлгөн табияттын көрүнүштөрү пейзаж (франк. – өлкө, чөлкөм) деп аталат; ал жазуучунун стилине жана чыгармачылык усулуна жараша ар кандай милдет аткарат. Табият сүрөттөрү чыгарманын идеялык-эстетикалык мазмунун ачууга кызмат кылат, ал чыгармада сүрөттөлүп жаткан окуяга, каармандын ички дүйнөсүнө, маанайына, жалпы атмосферага шайкеш келип, контраст түзүшү мүмкүн.” (Борбугулов: 1996, […]

Мигранттардын ырларында “жол” концепти: Гургубаеванын “алыстагы ак жарык” ыр жыйнагынын мисалында

 АННОТАЦИЯ Кыргызстан эгемендик алган 1990-жылдардан баштап чет өлкөлөргө иш издеп чыгып кеткен мигранттардын саны жыл санап көбөйүп келет. Кыргыз мигранттары учурда Россияда, Казакстанда, Түркияда, Түштүк Кореяда жана башка өлкөлөрдө иштешет. Бирок мигранттардын негизги агымы Россия мамлекетине туура келет. Россияда жашап иштеген мигранттардын арасында ыр, кара сөз түрүндөгү чыгармаларды жазып, жарыялагандары аз эмес. Айрымдарынын аттары Кыргызстанга таанымал болуп, чыгармачылыктын үстүндө үзүрлүү иштеп келатканын да көрүүгө болот. Алардын чыгармаларында негизинен мигранттардын тагдыр-турмушу, көргөн кыйынчылыктары, тагдыр тарткысы, көздөн учкан ата журттун кадыры, өмүрдүн […]

Гүлзада СТАНАЛИЕВА: Сүйүү эмне эңшерилткен дүйнөнү?

БАЛАЛЫК ЖӨНҮНДӨ БАЛЛАДА Токтогулга барабыз деп камынып Жүрсө апам, сен башкача сүйүнүп. Ээликкениң эсимде бир ошондо, Көрүнгөнгө сүйүнчүлөп күйүгүп. Чыктык жолго, күүгүм талаш жеткирди Токтогулга эски жеңил машине. Таякемдин үйүн көздөй жөнөсөк, «Барбайм, — дейсиң таякемдин үйүнө, Токтогулга барабыз деп айттың го, Алпар мени комуз черткен кишиге», — Чатак салдың кыйнап бизди чаң жолдо, Бештердеги бала болчуң кичине. Апам байкуш алдап-соолап тарткылайт: «Таякеңдин үйүндө да Токтогул». Ишенбейсиң, короодогу кишини, «Тайкем, — дейсиң, таанып турам Оштогу». Ал аңгыча көчө баштан бир […]

1916-жылдагы тарыхый окуяга жаңыча көз караш: «Мисмилдирик» романы

1916-жылдагы тарыхый окуя кыргыз адабиятында тереңдетиле иштелген темалардын бири десек жаңылбайбыз. Айрыкча, прозада аталган тема ар тараптуу көркөм иликтөөгө алынып, тарыхый процесстин ар бир этабында түрдүү аспекттен көркөм чечмеленип келгендиги кызыгуу туудурат. Кыргыз адабиятынын жаралуу жана калыптануу мезгилинде, т.а. 20-40-жылдардагы көркөм чыгармаларда аталган тарыхый окуя жеке адам тагдырын сүрөттөө аркылуу чагылдырылган болсо, адабиятыбыздын күрдөөлдүү өнүгүүсүнө туура келген 70-90-жылдар аралыгында жазылган чыгармаларда тарыхый окуянын социалдык, нравалык-философиялык жактан көркөм чечмеленип берилгенин көрөбүз. Аталган окуяга кайрылган тарыхый чыгармалар эгемендик мезгилинде гана жазылды. Алсак, […]