Карышкыр

Бурят жомогу Карышкыр дарыя боюна келип, баткакка тыгылган кулунду көрдү. Шилекейин чууртуп даяр оокатты жегиси келди. Кулун жалбарды: — Сен адегенде мени тартып чыгар, анан деле жегенге үлгүрөсүң. Бөрү айтканга көндү. Кулунду тыгылган жерден тартып чыкты. Анан аны жемекчи болду эле кулун минте салды: — Коё тур, кашабаң, анан дале сен жейсиң да. Мен адегенде курганайын, жуунуп-тазаланайын. Болбосо ушул баткак менен кантип даап оозуңа саласың. Кулун курганды, жүнү жылтырап тазаланды. Карышкыр тишин кайрап, ичин жара тартууга камынды. — Коё тур, […]