Карель эл жомогу: Мужуктар шаарга жөнөгөндө

Бир кышта мужуктар шаарга барып соода кылмай болушат. Шаар деген бирок жакын эмес, эки күн жол жүрүш керек. Ошентип аяк-башы көрүнбөгөн тундрада кечке жол тартышып, күүгүмдө кайсы бир тааныш эмес кыштакка жетип, четки үйдүн ээси менен сүйлөшүп, ошондо өргүмөй болушту. Алар аттарын чанадан чыгарып жатып мындай деп өз ара сүйлөшө кетишти: — Чаналарды шаар жакты каратып коёлу, болбосо эртең менен башка тарапты карай жөнөп кетип жүрбөйлүк. Мужуктардын бул сөзүн кокусунан угуп калган бир тамашөкөй жигит алар үйгө кирери менен чаналарды […]

Карель эл жомогу: Аңкоого ишенгенде

Бир жолу аңкоо чалыш жигит коңшу айылга жумуштап барып, ооруп өлгөн атынын терисин сыйрып аткан таанышынын үстүнөн чыгат. — Сен эмне кычыраган кыштын ортосунда атыңды союп атасың, жазгы кош айдоодо кантесиң? – деп сурайт андан. Бул маңыроо чалыш немени тамашаламак болгон ал ичинен күлүп, сыртынан мостоюп: — Уккан жоксуңбу? Азыр деген жылкынын териси шаарда аябай кымбаттап кеткенин. Мисалы, мен бул терини шаарга алып барып он ат сатып алгыдай акчага  өткөрөм, — дейт. Муну укканда ал дароо шарт бурулуп үйүн карай […]