Реклама жөнүндөгү карынын кебин капка салсак кантет?

Туңгуюктан туура жол тапкан кыргыз, Чырак жакпай түндүккө таккан жылдыз. Кокодон алып жанын кашайтпасаң, Көкташтай козголбостон жаткан, жылгыс.  Майда барат нерсени элебеген, Жамбашка таш өтсө да кенебеген… Мурдуна араа, балта, балээ да өтпөс, Бай-сайыңды бучкагына теңебеген. Москва ш. 1910-жыл. Тээ онунчу жылы кенебестигибиз жанды кашайтканда жазылып калган саптар эле. Ыр дегендей деле эмес. Бир шуу деген үшкүрүк сыяктуу эле нерсе. «Өз өзүңдү мактасаң өзгө жандан түңүлөт» деген макал эске түшүп ушул ойду жазып атам. Анткениме мына бу себеп болду: Кыргызстанды […]