Касымалы Баялинов: Түлкү менен суур

Чыгыш жак алтын нурга чөмүлдү. Акырын козголуп күн чыкты. Күн шооласы Кызыл-Бел жайлоосуна чачырады. Түнү бою жайкы шүүдүрүмгө бастырылган жайлоонун майышкан жаш чөптөрү баштарын күнгө ийди, сергиди, гүлүн чыгарды. Коктуга, жыбытка, таштын кычыктарына түнөгөн жайлоодогу жапан аңдар күнгө жылынды. Ордунан туруп, жыргап, оттой баштады. Бирок жалгыз гана бир аксак суур оттогон жок. Ал булактын жанында эмгектенип ийин казып жатат. Суурдун былтыр эки баласы бар болучу. Ошол эки баласына тамак издеп, чыкпаган тоосу, кечпеген суусу, барбаган жери калган эмес. Байкуш, ошентип […]

Касымалы Баялинов: Чабалекей менен жылан

АҢГЕМЕ Эски тамдын үстүнө келип, эки чабалекей уя жасоого балчык ташышты. Балчыгын катар-катар кылып тизмекчи болушту. Бирок балчык токтогон жок, жылбышып туруп алды. Ошондуктан, чабалекейлер балчыкты топонго, жүнгө, кылга аралаштырып алып келишти. Аны балдардын таштан жыйган жүгүндөй кылып биринин үстүнө бирин эп кыйыштырып, тизе баштады. Балчык мурункусундай жылбышпай, желимдей болуп жабыша берди. Уя бир нече күндөн кийин чөйчөккө окшоп, даяр болду. Сырты быдыр ала тартып, аралашкан кыл, жүндөрү самсаалап чыгып турат. Эки чабалекейдин бирөө күн-түн дебей уясында жатты. Экинчиси ага […]