Залкар Назарматов: Корооздон көргөн кордук

АҢГЕМЕ  Анда мектепке бара элек бокмурун кезим. Кошунанын балдары менен үч дөңгөлөктүү велосипедди “мен тебем”деп  кызыл чеке болуп талашып, кээде жарашып, ойноп аткам. Бир кезде атам келди. Адегенде байкаган эмесмин – жаңы эле велосипедге отургам. Жанымда чурулдап аткан немелер тынчый калганынан карасам, алар аңырая атамды карап турушат. Эки канжыгасына туптуура он-ондон кылып жыйырма тоокту байлап алыптыр. Атам аттан түшүп, байлап салып, аялдабай үйгө кирип кетти. Дикилдеп чуркап келдим. Артымдан тигилер да самсаалашты. Тооктор тоок эмей эле тотукуштай көрүнүштү мага. Жүндөрү […]