Түндүк Кыргызстандын Орусияга каратылышы

Өктөбүр ыңкылабына чейинки кыргыз тарыхы боюнча жаңыча изилдөөнү талап кылган өтө татаал маселелердин бири — бул Кыргызстанда Орусия үстөмдүгүнүн орношу же буга чейин айтылып келгендей «кыргыз элинин өз ыктыяры менен Орусия курамына кириши» тууралуу маселе. Ырас, башкасын айтпаганда да тээ 50—60-жылдары аталган маселенин айланасында кыргыздын алгачкы илимпоз тарыхчылары: академик Б. Жамгырчинов, ИА корреспондент-мүчөсү, сөөгү казак, эти кыргыз А. Хасанов ж. б. далай ирет акыл калчап, тогуз толгонушкан. Алардын ошол кыйын кезеңде кылган ишин, көтөргөн жүгүн адилет баалоо азыркы илимпоз тарыхчылардын […]

Муздак ташка төгүлгөн ысык жаш

АҢГЕМЕ Карлыгаш адам башына келген апаатты, өлүм менен өмүрдүн аралыгын көрдү. Өлүм-өмүрдүн бир карыш жакын ортосунда далбастап ачарчылыктан самсып качкан эл ай-талаада ит-куштун таланган жемине айланган күнү аман калаар-калбасынан күмөнсүдү. Кумурскадай жайнаган кымгуут элди ажал тооруп келгенде жандан ширин, жандан кымбат эч нерсе көрүнбөдү баарына. Жан айласы үчүн жакын санаган адамдар таштай качаарын башынан кечирди. Үч жашар уулун жетелеп, эмчектеги ымыркайы менен самсыган элдин арасында илкий басып араң келаткан Карлыгашты кайын журту бурганактуу ай-талаада калтырып кете беришти. Алдан-күчтөн тайыган келин […]